ស្រីៗហាកុំMake up​ ខ្លាំងពេកណា!ប្រយត្ន័ដូចក្នុងវីឌីអូនេះ!ខាងប្រុសអត់ទាន់ថើបផងឈ្លក់ចង់ងាប់ហើយ

ស្រីៗហាកុំMake up​ ខ្លាំងពេកណា!ប្រយត្ន័ដូចក្នុងវីឌីអូនេះ!ខាងប្រុសអត់ទាន់ថើបផងឈ្លក់ចង់ងាប់ហើយ

ស្រីៗកុំMake up​ ខ្លាំងពេកណា!ដូចក្នុងវីឌីអូនេះចឹងខាងស្រីហៅខាងប្រុសអោយថើប!

តែខាងប្រុសគាត់ថាមិនហ៊ានថើបទេព្រោះMake up​ ខ្លាំងពេក!ខាងស្រីថាមិនដែរ!

ខាងប្រុសយកតុយោមកសាកបឺតមុខតិចសោះឈ្លក់ចង់ងាប់ទៅហើយ។

ចឹងហើយសូមផ្តាំងទៅស្រីៗបើខាងប្រុសស្រលាញ់យើងមែនណាទោះយើងមិនMake up​ ក៏គេស្រលាញ់យើងដែរ!

មួយទៀតប្រយត្ន័ធ្លាប់តែMake up​ ដល់តែអត់Make up​ គេមើលមិនស្គាល់ណា

 

Loading...

[caption id="attachment_10127" align="alignnone" width="424"] ឈ្លក់ម្សៅ[/caption]

[caption id="attachment_10130" align="alignnone" width="424"] ឈ្លក់ម្សៅចង់ងាប់[/caption]

ប្រែសំរួលដោយៈCalvin

Loading...