អាគីប៉ះទាកំពូលល្បិច

អាគីប៉ះទាកំពូលល្បិច

ធម្មតាឆ្កែគឺជាសត្វដែលឆ្លាតហើយនិងកំពូលល្បិច ប៉ុន្តែនៅពេលដែលប៉ះជាមួយនឹងទាកំពូលល្បិចដែរនោះ តើលទ្ធផលនឹងទៅជាយ៉ាងណា?

ចូលរួចតាមដានទាំងអស់គ្នា

Loading...

Loading...