ពេលស្រវឹងទើបដឹងថាអ្នកស្រលាញ់អ្នកណា!តើមានមនុស្សប៉ុន្មាននាក់ដែលដូចក្នុងវីឌីអូនេះ?

ពេលស្រវឹងទើបដឹងថាអ្នកស្រលាញ់អ្នកណា!តើមានមនុស្សប៉ុន្មាននាក់ដែលដូចក្នុងវីឌីអូនេះ?

ពេលស្រវឹងទើបដឹងថាអ្នកស្រលាញ់អ្នកណាជាងគេ?ពេលស្រវឹងហើយប្អូនគ្រាមកផ្ទះហើយប្រពន្ធក៏ទៅគ្រាទៅផ្ទះ!ហើយគិតតែពីស្រែកថាកុំប៉ះខ្ញុំ ខ្ញុំមានប្រពន្ធហើយ កុំប៉ះខ្ញុំ ខ្ញុំមានប្រពន្ធហើយ !រួចទាញទូរសព្ទ៏មកខលទៅប្រពន្ធប្រាប់ថា៖បងផឹកស្រវឹងខ្លាំងហើយមកយកបងទៅផ្ទះផង!ប្រពន្ធស្តាប់លឺហើយរំភើបចិត្តខ្លាំង។

សួរថាតើមានមនុស្សប៉ុន្មាននាក់ដែលដូចគាត់?

Loading...

ប្រែប្រួលដោយ៖Calvin

Loading...