អ្នកណាថា ប្រពន្ធដេកស៊ីៗ! ពេលបានមើលវីដេអូនេះ អ្នកនឹងយល់ថាប្រពន្ធជា​ មាតាដៃ១០០ (មានវីដេអូ)

អ្នកណាថា ប្រពន្ធដេកស៊ីៗ! ពេលបានមើលវីដេអូនេះ អ្នកនឹងយល់ថាប្រពន្ធជា​ មាតាដៃ១០០ (មានវីដេអូ)

ប្តីមួយចំនួនពួកគាត់បានគិតថាប្រពន្ធរបស់គាត់នៅផ្ទះគ្មានការងារអ្វីធ្វើទេ គ្រាន់តែមើលផ្ទះ មើលកូន ដាំស្លរ មិនពិបាកដូចពួកគាត់ទេត្រូវចេញពីផ្ទះទៅធ្វើការងារខាងក្រៅដើម្បីរកលុយចិញ្ចឹមគ្រួសារទាំងមូល។

ប៉ុន្តែពួកគាត់ភ្លេចគិតហើយថាការងារផ្ទះ ១០០ជំពូកត្រូវបានធ្វើ និងរៀបចំដោយប្រពន្ធរបស់ពួកគាត់ ចាប់តាំងពីព្រលឹមរហូតទល់ព្រលប់ប្រពន្ធរបស់គាត់ត្រូវនៅផ្ទះធ្វើការងារផ្ទះ រហូតដល់យប់ត្រូវបំរើតណ្ហារបស់ប្តីទៀតផង។ សូមស្វាមីទាំងអស់ត្រូវយល់អាណិតស្រឡាញ់ និងលើកទឹកចិត្តប្រពន្ធផង មិនមែនគាត់ដេកចាំតែស៊ីស្រាប់ៗនោះទេ។

Loading...

ដោយ៖ វីរៈ

Loading...