ថោកទេ?ពួកម៉ាក់ខំចិត្តល្អទទួលអោយនៅតែបែរជាដណ្តើមសង្សាមិត្តខ្លួនឯងទៅវិញ!ហើយនៅនិយាយឌឺដាក់គេទៀត

ថោកទេ?ពួកម៉ាក់ខំចិត្តល្អទទួលអោយនៅតែបែរជាដណ្តើមសង្សាមិត្តខ្លួនឯងទៅវិញ!ហើយនៅនិយាយឌឺដាក់គេទៀត

គេថាចែកអ្វីចែបានតែមិនអាចចែកប្តីអោយទៅអ្នកផ្សេងបានទេ!ពួកម៉ាក់ខំចិត្តល្អទទួលអោយនៅសិន។ហើយមិនគិតថាខ្លួនសំណាងខ្លះទេបែរជាទៅទាក់ប្តីមិត្តខ្លួនឯងទៅវិញ។ដោយសារតែភាពច្រណែន ឈ្នាសនិស មិនចង់អោយគេមានក្តីសុខជាងខ្លួនសុខចិត្តទាក់ចិត្តសង្សាគេហើយនិយាយឌឺគេទៀត!ចឹងបានថាមនុស្សសម៏យអីលូវទុកចិត្តមិនបាន!ពាក្យចាស់ពោលថាកុំទុកចិត្តមេឃកុំទុកចិត្តផ្កាយ!

​​​​​​​​​

Loading...

ប្រែសំរួលដោយ៖Calvin

Loading...