មាត់ប្រាប់ថាបែកតែចិត្តមិនចង់!តែត្រូវចាំថាពេលវេលាមិនចាំមនុស្សទេ!កុំអោយឪកាសល្អៗកន្លងផុតទៅ

មាត់ប្រាប់ថាបែកតែចិត្តមិនចង់!តែត្រូវចាំថាពេលវេលាមិនចាំមនុស្សទេ!កុំអោយឪកាសល្អៗកន្លងផុតទៅ

ពេលវេលាមិនចាំមនុស្សទេអ្វីដែលហួសហើយវាមិនត្រឡប់ក្រោយនោះទេ។

បែកគ្នាហើយដល់ពេល៧ឆ្នាំក្រោយបានជួបគ្នាម្តងទៀតម្នាក់ៗស្តាយក្រោយថាហេតុអ្វីពេលនោះបែកគ្នា?បើថ្ងៃនោះខ្ញុំរត់ទៅអោបអ្នកតើយើងត្រូវគ្នាវិញទេ?ពិតណាស់ខ្ញុំនឹងនៅជាមួយអ្នកអស់មួយជិវិត។បុរសនោះស្តាប់លឺហើយឈឺចាប់ហើយគិតថាហេតុអ្វីពេលនោះខ្ញុំមិនរត់ទៅអោបនាង?ហេតុអ្វីពេលនោះខ្ញុំមិនលួងនាង?

ចឹងហើយបានថាពេលវេលាមិនបានរង់ចាំអ្នកឡើយ៧ឆ្នាំក្រោយបុរសនោះបានរៀបការមានកូនរួចហើយឯនារីនោះនៅរង់ចាំបុរសនោះដោយគិតថាគេនឹងត្រឡប់មករកនាងវិញ។

Loading...

ប្រែសំរួលដោយ៖Calvin

Loading...