នាងមានឡានទេ?នាងមានផ្ទះទេ?ហេតុអីមនុស្សប្រុសស្រលាញ់រកស្រីអ្នកមាន?

នាងមានឡានទេ?នាងមានផ្ទះទេ?ហេតុអីមនុស្សប្រុសស្រលាញ់រកស្រីអ្នកមាន?

សំនួរដែលបុរសម្នាក់សួរទៅកាន់នារីម្នាក់?

ប៖តើនាងមានផ្ទះទេ?

ស៖មាន

ប៖តើនាងមានឡានទេ?

ស៖មាន

បៈតើនាងមានប្រាក់សន្សំទេ?

ស៖មាន!ខ្ញុំមើលទៅលោកគ្រាន់បើដែលហេតុអីស្រលាញ់រកស្រីអ្នកមាន?លោកអាចទ្រាំលំបាកតែ២ឆ្នាំទៀតលោកនឹងមានអ្វីដែលជារបសខ្លួន!

ប៖មិនមែនចឹងទេ!ខ្ញុំសួរនេះគ្រាន់តែមិនចង់អោយអ្នកដែលមានលុយទិញមិត្តស្រីខ្ញុំទៅទៀត។​ តោះយើងទាក់ទងគ្នាហៃ?

Loading...

មិនមែនមនុស្សគ្រប់រូបចេះតែអាចគិតទៅលើមនុស្សបែបនេះទេ!តែក៏មានមួយចំនួនពិតជាអ្នកគិតបែបនេះឯង

ប្រែសំរួលដោយ៖Calvin

Loading...