តាមពិតមកពីចឹងសោះបានម្នាក់ៗចូលទៅទៅហាត់ប្រាណម្លេះ!

តាមពិតមកពីចឹងសោះបានម្នាក់ៗចូលទៅទៅហាត់ប្រាណម្លេះ!

ជាការពិតណាស់ការហាត់ប្រាណនាំមកនូវសុខភាពល្អ!តែក៏មានមនុស្សមិនតិចទេដែលខ្ជិលទៅហាត់ប្រាណ!តែក៏មានអ្នកខ្លះរវល់មិនអាចទៅហាត់ប្រាណបាន!តែខ្ញុំជឿជាក់ថាបើកន្លែងហាត់ប្រាណមានបែបនេះម្នាក់ៗទោះរវល់ការងារប៉ុណ្ណាក៏ត្រូវទេឆ្លៀតទៅដែរ។

Loading...

ប្រែសំរួលដោយ៖Calvin

Loading...