ស្វីតពេកហើយ!មើលហើយចង់លើសជាតិស្ករ!យាយពីថាថើបរហូត(មានវីដេអូ)

ស្វីតពេកហើយ!មើលហើយចង់លើសជាតិស្ករ!យាយពីថាថើបរហូត(មានវីដេអូ)

មើលវីដេអូនេះហើយចង់លើសជាតិស្ករព្រោះតែផ្អែមពេកហើយ។ស្នាមថើបមួយនោះ

សួរខ្លួនឯងថានេះជាសុបិន្តឬក៏ជាការពិតអារម្មណ៏នោះដិតដាមដូចជាមានពិតមែន។មិនដឹងថាវាជាការពិតឬលេងៗដឹងត្រឹមថាមានក្តីសុខ។ស្នាមថើបមួយនោះដិតជាប់ក្នុងបេះដូង។

បទ៖ស្នាមថើម

ច្រៀងដោយ៖ម៉ានិត

Loading...

ប្រែសំរួលដោយ៖Calvin

Loading...