ភាពខុសគ្នារវាងអ្នកមានហើយអ្នកក្រ!ហើយពេលខ្លះធ្វើមនុស្សកុំមើលតែសំបកក្រៅពេក

ភាពខុសគ្នារវាងអ្នកមានហើយអ្នកក្រ!ហើយពេលខ្លះធ្វើមនុស្សកុំមើលតែសំបកក្រៅពេក

ដូចពាក្យចាស់ពោលថាអ្នកមានតែម្តងគេមិនតំកើនរឹកទេណាស់តែស្ទើរមានស្ទើរក្រតាបានតំកើនរឹកនោះ។

ភាពខុសគ្នារវាងអ្នកមានហើយអ្នកក្រ៖

អ្នកមាន៖​​​​

ពេលខ្លះចេះអត់អោន!មិនចូលចិត្តធ្វើខ្លួនអោយគេថាជាអ្នកមាន!របស់ធម្មតាក៏អាចប្រើបាន!មិនប្រកាន់ច្រើន!

អ្នកក្រ៖

ពេលខ្លះឈ្លើយខ្លាំង!ចូលចិត្តធ្វើខ្លួនឡើងលូយអោយគេថាខ្លួនជាអ្នកមាន!របស់ធម្មតាប្រើមិនកើតដល់របស់ល្អហើយថ្លៃបានប្រើកើត!បើនិយាយពីរឿងប្រកាន់វិញលេខ១។

ចឹងហើយបានថាពេលខ្លះធ្វើជាមនុស្សកុំមើលតែសំបកក្រៅពេក!ពេលខ្លះអ្វីដែលយើងឃើញមិនដូចអ្វីដែលយើងគិតទេ។កុំព្រោះតែសំបកក្រៅគេហើយមើលងាយគេ។

Loading...

ប្រែសំរួលដោយ៖Calvin

 

Loading...