នៅពេលដែលខ្ញុំក្រអ្នកមិនចាកចេញពីខ្ញុំផងរឿងអីពេលនេះខ្ញុំមានអ្វីគ្រប់យ៉ាងខ្ញុំអោយអ្នកចាកចេញពីខ្ញុំទៅ

នៅពេលដែលខ្ញុំក្រអ្នកមិនចាកចេញពីខ្ញុំផងរឿងអីពេលនេះខ្ញុំមានអ្វីគ្រប់យ៉ាងខ្ញុំអោយអ្នកចាកចេញពីខ្ញុំទៅ

ភាពខុសគ្នារវាងមនុស្សដែលស្រលាញ់អ្នកពិតនឹងស្រលាញ់តែលុយរបស់អ្នក

មនុស្សដែលស្រលាញ់អ្នកពិតគេនឹងមិនគិតពីអ្វីតែងជួយអ្នកគ្រប់ពេលហើយស្រលាញ់អ្នកស្មោះមិនថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងនោះទេគេនៅតែនៅក្បែរអ្នកដោះស្រាយជាមួយអ្នក។

វាខុសពីមនុស្សដែលស្រលាញ់អ្នកមិនស្មោះ៖គេនឹងមិនគិតពីអ្វីទាំងអស់ទោះយើងចង់ស្លាប់ចង់រស់ក៏គេមិនខ្វល់ដែរ។អ្វីដែលសំខាន់គេចង់បានតែពីយើងហើយគេមិនដែលទុកយើងក្នុងចិត្តគេម្តងណាឡើយ៕

Loading...

ប្រែសំរួលដោយ៖Calvin

Loading...