ស្នេហាអាចធ្វើអោយមនុស្សហ៊ានលះបង់គ្រប់យ៉ាង

ស្នេហាអាចធ្វើអោយមនុស្សហ៊ានលះបង់គ្រប់យ៉ាង

មនុស្សស្រឡាញ់យើង អាចមានច្រើន

តែមនុស្សដែលអាចលះបង់គ្រប់យ៉ាង មានមិនច្រើនទេ

[caption id="attachment_13426" align="alignnone" width="728"]4415460 13652510 1500px 0 1534258998 1534259001 1500 1 1534259001 728 8eb414dc79 1534929361 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

ហើយមនុស្សដែល ស្រឡាញ់យើង ជាងស្រឡាញ់ខ្លួនគេ ក៏រឹតតែពិបាករកទៅទៀត

មនុស្សដែលស្រឡាញ់យើងស្មោះ មិនថាធ្វើអ្វី ក៏គេមិនមើលរំលងយើង គិតអ្វី ក៏គេគិតដល់យើង គេគោរព ឱ្យតម្លៃ និងអាចអភ័យឱ្យយើងបានគ្រប់រឿង។

[caption id="attachment_13425" align="alignnone" width="728"]4415410 15556110 933269 5 0 1534580489 1534612078 1200 1 1534612078 728 C190d84bdf 1534929361 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

ចង់ដឹងថា គេស្រឡាញ់យើងប៉ុនណា ស្រឡាញ់កម្រិតណា ស្រឡាញ់ស្មោះឬអត់ ចូរមើលពេលដែលយើងលំបាក គេនៅក្បែរយើងទេ គេធ្វើឱ្យយើងសប្បាយចិត្តទេ គេចេះផនដល់កម្លាំងចិត្ត និងក្ដីសង្ឃឹមឱ្យយើងទេ? និងមើលពេល ដែលយើងធ្វើឱ្យគេខឹង តើគេជះកំហឹងនោះមកលើយើង ស្រែកគំហកខ្លាំងៗ ឬក៏គេ ព្យាយាមនៅស្ងៀមទប់អារម្មណ៍ និយាយស្រួលជាមួយយើង?

[caption id="attachment_13424" align="alignnone" width="728"]4415360 13762610 321 0 1534306565 1534306577 1500 1 1534306577 728 976d97de20 1534929361 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

Loading...

បើពេលគេខឹង គេមិនស្រែកគំហកដាក់យើង នោះមានន័យថា គេស្រឡាញ់យើងណាស់ហើយ ទើបគេថ្នមចិត្តយើងថ្នាក់ហ្នឹង។

[caption id="attachment_13423" align="alignnone" width="728"]4415310 13651160 1500px 0 1534258551 1534258557 1500 1 1534258557 728 98a08c3858 1534929361 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_13422" align="alignnone" width="728"]4415260 13650310 1 0 1534258449 1534258454 1500 1 1534258454 728 9ec74ec823 1534929361 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_13421" align="alignnone" width="728"]4415210 13651310 1500px 0 1534258634 1534258638 1500 1 1534258638 728 21fe29fb40 1534929361 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_13420" align="alignnone" width="728"]4414710 13648960 1500px 0 1534258281 1534258285 1500 1 1534258285 728 Df6c71a2ae 1534929361 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

 

រក្សាសិទ្ធ : បញ្ញា រ័ត្ន Panha ROTH

Loading...