រូបភាព​ដែលល្អឥតខ្ចោះ ២៦ សន្លឹករបស់អ្នកថតរូបដែលនឹងធ្វើឲ្យអ្នកភ្ញាក់ផ្អើលបំផុត!

រូបភាព​ដែលល្អឥតខ្ចោះ ២៦ សន្លឹករបស់អ្នកថតរូបដែលនឹងធ្វើឲ្យអ្នកភ្ញាក់ផ្អើលបំផុត!

ក្នុងចំណោមរូបថតស្រដៀងគ្នារាប់ពាន់លានសន្លឹក វាមានរូបភាពដ៏កម្រដែលត្រូវបានគេហៅថាសិល្បៈ។ រូបភាពទាំងនេះថតបានជាមួយនឹងទេពកោសល្យ សំណាងនិងជំនាញអ្នកថតរូប អាចបង្កើតបានរូបថតដ៏អស្ចារ្យ។

1

[caption id="attachment_13828" align="alignnone" width="728"]2584560 Y9LR2Vl 1530864884 728 0ef4b1b19c 1530961035 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

2

[caption id="attachment_13827" align="alignnone" width="728"]2584610 EcLe0UCoi VFC6rIslpMWejOfQDEn516SA7hPviV7HY 1528373290 728 9912aded52 1530961035 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

3

[caption id="attachment_13826" align="alignnone" width="728"]2584660 NNXUoqjVoH_zNWxUNsyABGGHvLIOpRrf6fuffGpf8DY 1528328763 728 Acda8a4f66 1530961035 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

4

[caption id="attachment_13825" align="alignnone" width="728"]2584710 GTZe46woNs2tUyTBpYB9msqfM3tKD Ehdc_rPsf1MOU 1528329179 728 Bb29c8da92 1530961035 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

5

[caption id="attachment_13824" align="alignnone" width="728"]2584860 HgIqO LwV2tYc7OZaDnDGJx5RFPSbbjVZtvMdLo5I9U 1528318023 728 3871f0e7a1 1530961035 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

6

[caption id="attachment_13823" align="alignnone" width="728"]2584960 4TqI6iXPkI4a5w31J55lq6QAVKKs5T4Zt2zZIo518cM 1528328909 728 A9a915dd4d 1530961035 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

7

[caption id="attachment_13822" align="alignnone" width="728"]2585010 NFsMlQzjAt9RRcfxPT6JdwyPcfE96WHSSC79RW2z1YI 1528319497 728 2e2018ef23 1530961035 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

8

[caption id="attachment_13821" align="alignnone" width="728"]2585160 2Qsj7pdCR7FZPeqWyl4NBl15ej27C59V3QzuumwZvyI 1528325426 728 6f95a95c3e 1530961035 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

9

[caption id="attachment_13820" align="alignnone" width="728"]2585210 DlgQbDej L5M5p31BuWZzfIKQXwh6mNaRrFzPhBmt44 1528368812 728 Ec36f6eca1 1530961035 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

10

[caption id="attachment_13819" align="alignnone" width="728"]2585260 EpxUfAh M2yFwlpSyD_g540xhlNfgvyqDTrmVXrIvck 1528325013 728 4c003a3210 1530961035 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

11

[caption id="attachment_13818" align="alignnone" width="728"]2585360 150181745113680345 1528329960 728 31197d7875 1530961035 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

12

[caption id="attachment_13817" align="alignnone" width="728"]2585410 JlPZibNta_DfhE8tKgNcTw OUUnfaUzmqibUD9ttV1E 1528319630 728 9045a844ce 1530961035 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

13

[caption id="attachment_13816" align="alignnone" width="728"]2585460 DEaPohwLtbMwcerIgeats3r5hdWmpRzXjTiLhP7W2s0 1528319990 728 Df34433512 1530961035 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

14

Loading...

[caption id="attachment_13815" align="alignnone" width="728"]2585510 XCy4_lA9PvAp14I4PUmvMT3rmz1NB6C4mlaKUOTxHRY 1528834522 728 2a0a999336 1530961035 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

15

[caption id="attachment_13814" align="alignnone" width="728"]2585560 DqCjeF6Kb53P1u1o_XDFrvZ4IGHOvgJA8hOJBmH7W78 1528319813 728 64cca5bf7d 1530961035 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

16

[caption id="attachment_13813" align="alignnone" width="728"]2585610 EwbuvKMyAroCI3bvtrFxQvB4qAE TUNbxzmBxgzMFaA 1528834329 728 D313ff5ab1 1530961035 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

17

[caption id="attachment_13812" align="alignnone" width="728"]2585660 VSz1FxF CskhPWhVg5qIAq5LP7ILTjTt0n5jYjlAZzc 1528373142 728 E05f4d53ac 1530961035 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

18

[caption id="attachment_13811" align="alignnone" width="728"]2585710 HGIXlB9JhCmSDMp2PEKlEVJPd7roti2UxHEHz0xH Z4 1528373082 728 566e5c0f72 1530961035 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

19

[caption id="attachment_13810" align="alignnone" width="728"]2585760 _L IClCELTF8788mbaUdNkWfjNC2Ua2eOBW5cyd3nJw 1528373377 728 6c6004a6a6 1530961035 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

20

[caption id="attachment_13809" align="alignnone" width="728"]2585860 ZkkvIzQ 1528322393 728 609eaf363b 1530961035 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

21

[caption id="attachment_13808" align="alignnone" width="728"]2586010 Image Crop 700x644 1528911611 728 50f8855bbb 1530961035 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

22

[caption id="attachment_13807" align="alignnone" width="728"]2586060 Image Crop 939x682 1528412246 728 2f6e31103e 1530961035 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

23

[caption id="attachment_13806" align="alignnone" width="728"]2586110 Image Crop 640x688 1528911625 728 71b311e0fe 1530961035 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

24

[caption id="attachment_13805" align="alignnone" width="728"]2586160 Image Crop 640x715 1528911574 728 A968fd6f03 1530961035 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

25

[caption id="attachment_13804" align="alignnone" width="728"]2586210 Image Crop 640x622 1528911672 728 82918866a5 1530961035 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

26

[caption id="attachment_13803" align="alignnone" width="728"]2586260 Image Crop 640x756 1528911652 728 0cf4199280 1530961035 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

ប្រែសម្រួលដោយ៖ Kalib9

ប្រភព៖ BrightSide

Loading...