សម័យនេះហើយចង់លក់ម៉ូតូចាំបាច់ជិះទៅលក់ខ្លួនឯងធ្វើអី?

សម័យនេះហើយចង់លក់ម៉ូតូចាំបាច់ជិះទៅលក់ខ្លួនឯងធ្វើអី?

ឈប់ខ្វាយខ្វល់រឿងហ្នឹងទៀតទៅ! Moto Price អាចជួយអ្នកបាន។

 

[caption id="attachment_14691" align="alignnone" width="1920"]42014109_173565086912907_2338302353402232832_n សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

ដោយគ្រាន់តែកាន់ទូរសព្ទដៃមករួចវាយពាក្យថា Moto Price ដើម្បីទាញយកកម្មវិធីនេះ ពី Google play រឺ App store ជាការស្រេច ចំណាយតែត្រឹម 3នាទី ប៉ុណ្ណោះ តែទៅរកឯណាមានកម្មវិធីងាយបែបនេះ។

[caption id="attachment_14692" align="alignnone" width="1920"]42026386_173565076912908_6591494164666384384_n សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

ដោយគ្រាន់តែកាន់ទូរសព្ទដៃមករួចវាយពាក្យថា Moto Price ដើម្បីទាញយកកម្មវិធីនេះ ពី Google play រឺ App store ជាការស្រេច ចំណាយតែត្រឹម 3នាទី ប៉ុណ្ណោះ តើទៅរកឯណាមានកម្មវិធីងាយបែបនេះ។

បន្ទាប់មកធ្វើតាមការណែនាំរបស់កម្មវិធីនេះដែលមានជាភាសាខ្មែរ និងភាសាអង់គ្លេស។ ក្រោយដាក់លក់រួច ចុងក្រោយ រង់ចាំមើលពីការឲ្យថ្លៃលើម៉ូតូអ្នកពីហាងជាច្រើនដែលជាដៃគូសហការជាមួយ Moto Price ។

ពេលដែលឃើញតម្លៃគេឲ្យលើម៉ូតូអ្នកហើយ សូមធ្វើការសម្រេចចិត្តតាមការពេញចិត្តរបស់អ្នកជាការស្រេច ។ ប្រញាប់រួសរាន់ឡើងងាយៗតើ ចាំដល់ណាទៀត!

Loading...

សម័យនេះហើយចង់លក់ម៉ូតូចាំបាច់ជិះទៅលក់ខ្លួនឯងធ្វើអី?

[caption id="attachment_14690" align="alignnone" width="1920"]41938450_173565090246240_3000146166491906048_n សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

ឈប់ខ្វាយខ្វល់រឿងហ្នឹងទៀតទៅ! Moto Price អាចជួយអ្នកបាន។

ដោយគ្រាន់តែកាន់ទូរសព្ទដៃមករួចវាយពាក្យថា Moto Price ដើម្បីទាញយកកម្មវិធីនេះ ពី Google play រឺ App store ជាការស្រេច ចំណាយតែត្រឹម 3នាទី ប៉ុណ្ណោះ តើទៅរកឯណាមានកម្មវិធីងាយបែបនេះ។

[caption id="attachment_14694" align="alignnone" width="1200"]Knongsrok សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

បន្ទាប់មកធ្វើតាមការណែនាំរបស់កម្មវិធីនេះដែលមានជាភាសាខ្មែរ និងភាសាអង់គ្លេស។ ក្រោយដាក់លក់រួច ចុងក្រោយ រង់ចាំមើលពីការឲ្យថ្លៃលើម៉ូតូអ្នកពីហាងជាច្រើនដែលជាដៃគូសហការជាមួយ Moto Price ។

ពេលដែលឃើញតម្លៃគេឲ្យលើម៉ូតូអ្នកហើយ សូមធ្វើការសម្រេចចិត្តតាមការពេញចិត្តរបស់អ្នកជាការស្រេច ។ ប្រញាប់រួសរាន់ឡើងងាយៗតើ ចាំដល់ណាទៀត!

Loading...