២៧សន្លឹក ដែលបង្ហាញពីការរំពឹងទុក ប៉ុន្តែវាបែជាខុសពីការពិតឆ្ងាយពីគ្នាយ៉ាងនេះសោះ!

២៧សន្លឹក ដែលបង្ហាញពីការរំពឹងទុក ប៉ុន្តែវាបែជាខុសពីការពិតឆ្ងាយពីគ្នាយ៉ាងនេះសោះ!

នៅពេលដែលការពិតមិនបានដូចអ្វីដែលអ្នករំពឹងទុកនោះវាអាចនឹងធ្វើឱ្យអ្នកខកចិត្តផង ហើយក៏អស់សំណើចផងដែរ។ យើងត្រូវតែគិតវិជ្ជមានជានិច្ចទោះនៅក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់យ៉ាងណាក៏ដោយ។

[caption id="attachment_15391" align="alignnone" width="650"]17590660 34 1511942096 650 8cc0b44a9b 1512630414 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_15390" align="alignnone" width="650"]17590710 34158810 03_ 0 1512129833 1512129844 650 1 1512129844 650 13857b3ecb 1512630414 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_15389" align="alignnone" width="650"]17590760 32 1511942087 650 98e7ebcedf 1512630414 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_15388" align="alignnone" width="650"]17590810 31 1511942078 650 98e7ebcedf 1512630414 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_15387" align="alignnone" width="650"]17590860 Fox 1512473295 650 B84599b43f 1512630414 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_15386" align="alignnone" width="650"]17590910 30 1511942069 650 98e7ebcedf 1512630414 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_15385" align="alignnone" width="650"]17590960 28 1511942049 650 De116c9f60 1512630414 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_15384" align="alignnone" width="650"]17591010 25 1511942034 650 D78b0d970f 1512630414 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_15383" align="alignnone" width="650"]17591060 24 1511942025 650 F31f5b426d 1512630414 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_15382" align="alignnone" width="650"]17591110 33 1511941985 650 98e7ebcedf 1512630414 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_15381" align="alignnone" width="650"]17591160 34159510 02 0 1512129870 1512129878 650 1 1512129878 650 D87cd73580 1512630414 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_15380" align="alignnone" width="650"]17591210 35794360 Preview_521177 0 1512510674 1512546820 1512549515 1198 1 1512549515 650 D7806a62e3 1512630414 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_15379" align="alignnone" width="650"]17591260 17 1511941948 650 34731e1b9e 1512630414 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_15378" align="alignnone" width="650"]17591310 16 1511941939 650 4f7adeafbd 1512630414 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_15377" align="alignnone" width="650"]17591360 14 1511941917 650 263eb97c2d 1512630414 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

Loading...

[caption id="attachment_15376" align="alignnone" width="650"]17591410 11 1511941873 650 D4d59398d0 1512630414 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_15375" align="alignnone" width="650"]17591460 9 1511941861 650 F672a53397 1512630414 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_15374" align="alignnone" width="650"]17591510 8 1511941852 650 A0b0104997 1512630414 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_15373" align="alignnone" width="650"]17591560 5 1511941827 650 Fafb2f2d28 1512630414 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_15372" align="alignnone" width="650"]17591610 4 1511941819 650 3d9b0d6ddf 1512630414 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_15371" align="alignnone" width="650"]17591660 3 1511941797 650 8e63a3134e 1512630414 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_15370" align="alignnone" width="650"]17591710 2 1511941769 650 551f637e0a 1512630414 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_15369" align="alignnone" width="650"]17591760 1 1511948176 650 851627d655 1512630414 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_15368" align="alignnone" width="650"]17591810 35628110 01 0 1512129735 1512129746 0 1512472951 0 1512510846 1512510852 650 1 1512510852 650 68c408c569 1512630414 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_15367" align="alignnone" width="650"]17591860 HfxGgY1OZ6V6OTTXc6uOmf3vgbKMk4OtmjmiUgp4j4s 1511942243 650 3a76fd1e09 1512630414 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_15366" align="alignnone" width="650"]17591910 Dino 1512473538 650 A0b57100a7 1512630414 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_15365" align="alignnone" width="650"]17591960 Cactus 1512473455 650 2a2431e6fd 1512630414 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

 

ប្រែសម្រួលដោយ៖ Kalib9

ប្រភព៖ BrightSide 

Loading...