២១រូបភាព ដែលកាត់តឌឺខ្លាំងៗណាស់!!!ឃើញហើយហួសចិត្តតែមិនសរសើរពុំបាន

២១រូបភាព ដែលកាត់តឌឺខ្លាំងៗណាស់!!!ឃើញហើយហួសចិត្តតែមិនសរសើរពុំបាន

នៅពេលដែលបានឃើញរូបថតប្លែកៗមួយចំនួនដែលគេថតបានដោយចៃដន្យ និងបង្ហោះវាចូលទៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមនានា មនុស្សភាគច្រើនគ្រាន់តែបញ្ចេញនូវអារម្មណ៍ពេញចិត្ត និង ភ្ញាក់ផ្អើលនិងចែករំលែកវាតែប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែសម្រាប់មនុស្សមួយចំនួនទៀតមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងនោះទេគឺ គេថែមទាំងយករូបទាំងនោះមកកាត់តហើយបង្ហោះវាចូលទៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមវិញ។

១.  បុគ្គលិក ២ រូបបម្រើការនៅអង្គការសង្គ្រោះសត្វព្រៃបានជួយសង្គ្រោះសត្វ Sloth មួយក្បាល ហើយបានថតរូបទុកជាអនុស្សាវរីយ ប៉ុន្តែនៅពេលដែលថតនោះសត្វ Sloth នោះស្រាប់តែបញ្ចេញនូវកាយវិការចម្លែកមួយដោយចៃដន្យ។

[caption id="attachment_16036" align="alignnone" width="650"]Best Photoshop 01 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_16035" align="alignnone" width="650"]Best Photoshop 02 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

២. បុរសម្នាក់បានថតជាប់រូបថតសត្វឥន្ទ្រីមួយក្បាលដែលមើលទៅដូចជាវីរបុរសកំពុងដើរ

[caption id="attachment_16034" align="alignnone" width="650"]Best Photoshop 03 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_16033" align="alignnone" width="650"]Best Photoshop 04 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_16032" align="alignnone" width="650"]Best Photoshop 05 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

តោះមកមកប្រតិតកម្មរបស់អ្នកទាំងនោះបន្តិចទៅមើល ៖

[caption id="attachment_16031" align="alignnone" width="650"]Best Photoshop 06 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_16030" align="alignnone" width="650"]Best Photoshop 07 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

តោះមកមកប្រតិតកម្មរបស់អ្នកទាំងនោះបន្តិចទៅមើល ៖

[caption id="attachment_16029" align="alignnone" width="650"]Best Photoshop 08 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_16028" align="alignnone" width="650"]Best Photoshop 09 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

តោះមកមកប្រតិតកម្មរបស់អ្នកទាំងនោះបន្តិចទៅមើល ៖

[caption id="attachment_16027" align="alignnone" width="650"]Best Photoshop 10 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_16026" align="alignnone" width="650"]Best Photoshop 11 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

តោះមកមកប្រតិតកម្មរបស់អ្នកទាំងនោះបន្តិចទៅមើល ៖

[caption id="attachment_16025" align="alignnone" width="650"]Best Photoshop 12 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_16024" align="alignnone" width="650"]Best Photoshop 13 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

តោះមកមកប្រតិតកម្មរបស់អ្នកទាំងនោះបន្តិចទៅមើល ៖

[caption id="attachment_16023" align="alignnone" width="650"]Best Photoshop 14 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_16022" align="alignnone" width="650"]Best Photoshop 15 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

តោះមកមកប្រតិតកម្មរបស់អ្នកទាំងនោះបន្តិចទៅមើល ៖

[caption id="attachment_16021" align="alignnone" width="650"]Best Photoshop 16 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_16020" align="alignnone" width="650"]Best Photoshop 17 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

តោះមកមកប្រតិតកម្មរបស់អ្នកទាំងនោះបន្តិចទៅមើល ៖

[caption id="attachment_16019" align="alignnone" width="650"]Best Photoshop 18 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

១០

[caption id="attachment_16018" align="alignnone" width="650"]Best Photoshop 19 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

តោះមកមកប្រតិតកម្មរបស់អ្នកទាំងនោះបន្តិចទៅមើល ៖

[caption id="attachment_16017" align="alignnone" width="650"]Best Photoshop 20 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

១១

[caption id="attachment_16016" align="alignnone" width="650"]Best Photoshop 21 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

តោះមកមកប្រតិតកម្មរបស់អ្នកទាំងនោះបន្តិចទៅមើល ៖

Loading...

[caption id="attachment_16015" align="alignnone" width="650"]Best Photoshop 22 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

១២

[caption id="attachment_16014" align="alignnone" width="650"]Best Photoshop 23 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

តោះមកមកប្រតិតកម្មរបស់អ្នកទាំងនោះបន្តិចទៅមើល ៖

[caption id="attachment_16013" align="alignnone" width="650"]Best Photoshop 24 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

១៣

[caption id="attachment_16012" align="alignnone" width="650"]Best Photoshop 25 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

តោះមកមកប្រតិតកម្មរបស់អ្នកទាំងនោះបន្តិចទៅមើល ៖

[caption id="attachment_16011" align="alignnone" width="650"]Best Photoshop 26 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

១៤

[caption id="attachment_16010" align="alignnone" width="650"]Best Photoshop 27 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

តោះមកមកប្រតិតកម្មរបស់អ្នកទាំងនោះបន្តិចទៅមើល ៖

[caption id="attachment_16009" align="alignnone" width="650"]Best Photoshop 28 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

១៥

[caption id="attachment_16008" align="alignnone" width="650"]Best Photoshop 29 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

តោះមកមកប្រតិតកម្មរបស់អ្នកទាំងនោះបន្តិចទៅមើល ៖

[caption id="attachment_16007" align="alignnone" width="650"]Best Photoshop 30 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

១៦

[caption id="attachment_16006" align="alignnone" width="650"]Best Photoshop 31 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

តោះមកមកប្រតិតកម្មរបស់អ្នកទាំងនោះបន្តិចទៅមើល ៖

[caption id="attachment_16005" align="alignnone" width="650"]Best Photoshop 32 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

១៧

[caption id="attachment_16004" align="alignnone" width="650"]Best Photoshop 33 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

តោះមកមកប្រតិតកម្មរបស់អ្នកទាំងនោះបន្តិចទៅមើល ៖

[caption id="attachment_16003" align="alignnone" width="650"]Best Photoshop 34 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

១៨

[caption id="attachment_16002" align="alignnone" width="650"]Best Photoshop 35 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

តោះមកមកប្រតិតកម្មរបស់អ្នកទាំងនោះបន្តិចទៅមើល ៖

[caption id="attachment_16001" align="alignnone" width="650"]Best Photoshop 36 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

១៩

[caption id="attachment_16000" align="alignnone" width="650"]Best Photoshop 37 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

តោះមកមកប្រតិតកម្មរបស់អ្នកទាំងនោះបន្តិចទៅមើល ៖

[caption id="attachment_15999" align="alignnone" width="650"]Best Photoshop 38 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

២០

[caption id="attachment_15998" align="alignnone" width="650"]Best Photoshop 39 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

តោះមកមកប្រតិតកម្មរបស់អ្នកទាំងនោះបន្តិចទៅមើល ៖

 

[caption id="attachment_15996" align="alignnone" width="650"]Best Photoshop 40 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

២១

[caption id="attachment_15995" align="alignnone" width="650"]Best Photoshop 41 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_15994" align="alignnone" width="650"]Best Photoshop 42 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

គួរបញ្ជាក់ឲ្យដឹងផងដែរថា រូបនីមួយមិនមែនមានការកាត់តតែមួយនោះទេ វាមានជាច្រើន តែខ្ញ៉ំសូមបង្ហាញតែមួយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាងគេតែប៉ុណ្ណោះ ៕

Loading...