បានមើលហើយធានាថាអ្នកនឹងចង់ធ្វើដូចពួកគាត់ទាំងអស់នេះ!!!

បានមើលហើយធានាថាអ្នកនឹងចង់ធ្វើដូចពួកគាត់ទាំងអស់នេះ!!!

ខ្ញុំជឿជាក់ថាមានមនុស្សជាច្រើនដែលមានរូបភាពអនុស្សាវរីយ៍ពីកុមារភាពរបស់ខ្លួន។កុមារភាពរបស់យើងគ្រប់គ្នា គឺមិនអាចត្រលប់មកវិញទេ ប៉ុន្តែយើងពិតជាមិនអាចភ្លេចវាបាន ប្រសិនបើយើងយកកាយវិកានៃរូបភាពទាំងអស់នោះ មកថតសាឡើងវិញ។ នោះយើងនឹងមានភាពកក់ក្តៅ ហើយចង់ត្រលប់ទៅរកកុមារភាពរបស់យើងវិញជាមិនខាន។

Bright Side បានរកឃើញរូបថតចាស់ៗចំនួន 25សន្លឹក ដែលនឹងធ្វើឱ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ថាអ្នកដូចជាបានស្ថិតនៅក្នុងម៉ាស៊ីនទាញពេលវេលាអិញ្ចឹង។

#1

[caption id="attachment_17697" align="alignnone" width="728"]1 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#2

[caption id="attachment_17698" align="alignnone" width="728"]2 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#3

[caption id="attachment_17699" align="alignnone" width="728"]3 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#4

[caption id="attachment_17700" align="alignnone" width="728"]4 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#5

[caption id="attachment_17701" align="alignnone" width="728"]5 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#6

[caption id="attachment_17702" align="alignnone" width="728"]6 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#7

[caption id="attachment_17703" align="alignnone" width="728"]7 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#8

[caption id="attachment_17704" align="alignnone" width="728"]8 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#9

[caption id="attachment_17705" align="alignnone" width="728"]9 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#10

[caption id="attachment_17706" align="alignnone" width="728"]10 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#11

[caption id="attachment_17707" align="alignnone" width="728"]11 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#12

[caption id="attachment_17708" align="alignnone" width="728"]12 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#13

Loading...

[caption id="attachment_17709" align="alignnone" width="728"]13 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#14

[caption id="attachment_17710" align="alignnone" width="728"]14 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#15

[caption id="attachment_17711" align="alignnone" width="728"]15 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#16

[caption id="attachment_17712" align="alignnone" width="728"]16 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#17

[caption id="attachment_17713" align="alignnone" width="728"]17 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#18

[caption id="attachment_17714" align="alignnone" width="728"]18 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#19

[caption id="attachment_17715" align="alignnone" width="728"]19 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#20

[caption id="attachment_17716" align="alignnone" width="728"]20 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#21

[caption id="attachment_17717" align="alignnone" width="728"]21 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#22

[caption id="attachment_17718" align="alignnone" width="728"]22 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#23

[caption id="attachment_17719" align="alignnone" width="728"]23 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#24

[caption id="attachment_17720" align="alignnone" width="728"]24 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#25

[caption id="attachment_17721" align="alignnone" width="728"]25 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

ប្រភពដើម៖ BrightSide

ប្រែសម្រួលដោយ៖ Crusher

Loading...