អ្នកណាថាស្រលាញ់គ្នាត្រូវតែនៅជាមួយគ្នានោះ?ស្រលាញ់បែងចែកចេញជាច្រើនប្រភេទ

អ្នកណាថាស្រលាញ់គ្នាត្រូវតែនៅជាមួយគ្នានោះ?ស្រលាញ់បែងចែកចេញជាច្រើនប្រភេទ

ធម្មតាទេការស្រលាញ់ម្នាក់ណាក៏ចង់បានការស្រលាញ់ដែលយើងស្រលាញ់គេហើយគេក៏ស្រលាញ់យើងដែរមែនអត់?តែមិនមែនអោយតែយើងស្រលាញ់គេហើយគេនោះប្រាកដជាស្រលាញ់យើងវិញនោះទេត្រូវអត់?

អ្នកណាក៏ចង់បានស្នេហាមួយដ៏ពេញលេញមួយដែរតែការស្រលាញ់បែងចែងចេញជាច្រើនប្រភេទដូចជា៖

១ អ្នកខ្លះស្រលាញ់គេតែគេមិនស្រលាញ់វិញ

២ អ្នកខ្លះមិនស្រលាញ់គេទេតែគេនោះស្រលាញ់យើង

៣ ស្រលាញ់គ្នាតែមិនបាននៅមួយគ្នា

តែយ៉ាងណាមិញវាក៏ជាស្នេហាមួយដែរ!តែមិនមែនអោយតែស្រលាញ់គ្នាគឺសុទ្ធតែបាននៅជាមួយគ្នានោះទេ!បើយើងស្រលាញ់គេពិតទោះគេនៅជាមួយអ្នកណាក៏យើងសប្បាយចិត្តដែរអោយតែមនុស្សដែលយើងស្រលាញ់មានសុភមង្គល។ហើយកុំគិតថាអញខំស្រលាញ់គេយ៉ាងនឹងគេមិនស្រលាញ់អញវិញអញខឹងគេ អញអត់និយាយរកគេ អញនឹងតាមរករឿងគេនោះទេ!ក្តីស្រលាញ់ដោយស្មោះអ្នកនឹងសប្បាយចិត្តនឹងមានក្តីសុខពេលឃើញមនុស្សដែលយើងស្រលាញ់រកឃើញក្តីសុខពិតទោះម្នាក់នោះមិនមែនជាយើងក៏ដោយ។

Loading...

ចុះសំរាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាវិញគិតម៉េចដែរ??

[caption id="attachment_20802" align="alignnone" width="225"]10 15 4 2 17 29 51m សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_20803" align="alignnone" width="300"]422679_your Name Wallpaper Hd សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_20804" align="alignnone" width="300"]BT1393 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_20805" align="alignnone" width="300"]Kimi No Na Wa Wallpapers 56554 7289106 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

ប្រែសំរួលដោយ៖Calvin

Loading...