២៥គំនូរដ៏អស្ចារ្យរបស់លោក Rob Gonsalves ដែលអាចបំភាន់ភ្នែករបស់អ្នកបាន

២៥គំនូរដ៏អស្ចារ្យរបស់លោក Rob Gonsalves ដែលអាចបំភាន់ភ្នែករបស់អ្នកបាន

ភាពស្រស់ស្អាត និង រូបភាពបំភាន់ភ្នែក ជាសិល្បនៃការគូររូបរបស់បុរសជនជាតិកាដាណា ដែលមានឈ្មោះថា Robert Gonsalves។ ផ្ទាំងគំនូររបស់គាត់គឺគូរតាមបែបកម្លែងដែលអាចធ្វេីឱ្យការយល់ឃើញរបស់អ្នកចោតជាសំនួរថា តេីវាមានពិតអត់។

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម៖ Facebook

[caption id="attachment_21410" align="alignnone" width="300"]Magic Realism Paintings Rob Gonsalves 100 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_21411" align="alignnone" width="197"]Magic Realism Paintings Rob Gonsalves 2__880 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_21412" align="alignnone" width="220"]Magic Realism Paintings Rob Gonsalves 3__880 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_21413" align="alignnone" width="300"]Magic Realism Paintings Rob Gonsalves 5__880 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_21414" align="alignnone" width="300"]Magic Realism Paintings Rob Gonsalves 6__880 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_21416" align="alignnone" width="200"]Magic Realism Paintings Rob Gonsalves 7__880 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_21417" align="alignnone" width="300"]Magic Realism Paintings Rob Gonsalves 8__880 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_21418" align="alignnone" width="300"]Magic Realism Paintings Rob Gonsalves 9__880 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_21419" align="alignnone" width="300"]Magic Realism Paintings Rob Gonsalves 10__880 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_21420" align="alignnone" width="246"]Magic Realism Paintings Rob Gonsalves 11__880 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

Loading...

[caption id="attachment_21421" align="alignnone" width="300"]Magic Realism Paintings Rob Gonsalves 12__880 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_21422" align="alignnone" width="253"]Magic Realism Paintings Rob Gonsalves 13__880 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_21423" align="alignnone" width="242"]Magic Realism Paintings Rob Gonsalves 14__880 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_21424" align="alignnone" width="300"]Magic Realism Paintings Rob Gonsalves 16__880 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_21425" align="alignnone" width="250"]Magic Realism Paintings Rob Gonsalves 17__880 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_21426" align="alignnone" width="300"]Magic Realism Paintings Rob Gonsalves 19__880 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_21427" align="alignnone" width="300"]Magic Realism Paintings Rob Gonsalves 20__880 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_21428" align="alignnone" width="210"]Magic Realism Paintings Rob Gonsalves 21__880 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_21429" align="alignnone" width="300"]Magic Realism Paintings Rob Gonsalves 22__880 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_21430" align="alignnone" width="300"]Magic Realism Paintings Rob Gonsalves 23__880 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_21431" align="alignnone" width="241"]Magic Realism Paintings Rob Gonsalves 24__880 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

Loading...