សិល្បករ លោក Jay Tee ផ្លាស់ប្តូររូបពីមនុស្សស្គមទៅធាត់យ៉ាងស្ទាត់ជុំនាញ មេីលស្ទេីរតែមិនដឹង

សិល្បករ លោក Jay Tee ផ្លាស់ប្តូររូបពីមនុស្សស្គមទៅធាត់យ៉ាងស្ទាត់ជុំនាញ មេីលស្ទេីរតែមិនដឹង

លោក Jay Tee ជនជាតិអាហ្សង់ទីន(Argentina) គឺជាសិល្បករមួយរូបដែលមានគំនិតឆ្នៃប្រឌិតខ្ពស់ ដោយឡែករូបជាច្រេីនដែរគាត់បានបង្កេីតឡេីងគឺប្រេី Photoshop ហេីយពីស្គមទៅធាត់ ដែលមេីលទៅអស្ចារ្យមែនទេ។

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម៖ jaytee-faartist​ | instagram

១.

[caption id="attachment_22037" align="alignnone" width="238"]49896879_2223347917914999_2326262116962533376_n សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

២.

[caption id="attachment_22038" align="alignnone" width="300"]49898186_2223348194581638_5666353738047029248_n សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

៣.

[caption id="attachment_22039" align="alignnone" width="224"]49949173_2223347911248333_5607646534452641792_n សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

៤.

[caption id="attachment_22040" align="alignnone" width="300"]50072434_2223348341248290_3982753328546185216_n សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

៥.

[caption id="attachment_22041" align="alignnone" width="300"]50125810_2223347817915009_488024798698405888_n សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

៦.

[caption id="attachment_22042" align="alignnone" width="300"]50140825_2223348391248285_1120592018754502656_n សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_22043" align="alignnone" width="300"]50233348_2223347881248336_8427945253276745728_n សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

៧.

[caption id="attachment_22044" align="alignnone" width="300"]50264306_2223348237914967_7562954460658401280_n សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

៨.

[caption id="attachment_22045" align="alignnone" width="208"]50272828_2223348001248324_6996196619297226752_n សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

៩.

[caption id="attachment_22046" align="alignnone" width="300"]50306185_2223348314581626_1897696729545834496_n សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

១០.

Loading...

[caption id="attachment_22047" align="alignnone" width="300"]50306291_2223347731248351_7182905861335941120_n សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

១១.

[caption id="attachment_22048" align="alignnone" width="265"]50310004_2223347974581660_3542406558073749504_n សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

១២.

[caption id="attachment_22049" align="alignnone" width="300"]50330375_2223348094581648_7013588535311597568_n សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

១៣.

[caption id="attachment_22050" align="alignnone" width="300"]50333865_2223347867915004_6349077478811631616_n សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

១៤.

[caption id="attachment_22051" align="alignnone" width="300"]50451903_2223348254581632_2264261068589105152_n សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

១៥.

[caption id="attachment_22052" align="alignnone" width="250"]50459992_2223348131248311_8125560546113093632_n សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

១៦.

[caption id="attachment_22053" align="alignnone" width="300"]50492046_2223348417914949_4335133812972322816_n សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

១៧.

[caption id="attachment_22054" align="alignnone" width="300"]50508804_2223347764581681_3775705719848828928_n សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

១៨.

[caption id="attachment_22055" align="alignnone" width="300"]50557944_2223347777915013_3485837840170876928_n សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

១៩.

[caption id="attachment_22056" align="alignnone" width="300"]50847889_2223348377914953_8740844749050609664_n សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

២០.

[caption id="attachment_22057" align="alignnone" width="300"]51023213_2223348107914980_8930101486516436992_n សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

 

Loading...