ភាពខុសគ្នារវាងរឿងពិត”អតីត”និង”បច្ចុប្បន្ន”នៅក្នុងសង្គមដែលពិបាកក្នុងការបដិសេធ

ភាពខុសគ្នារវាងរឿងពិត”អតីត”និង”បច្ចុប្បន្ន”នៅក្នុងសង្គមដែលពិបាកក្នុងការបដិសេធ

ក្នុងរយៈពេលដ៏យូរនិងពេលវេលាដែលកន្លងផុតទៅ អ្វីៗនឹងត្រូវផ្លាស់ប្តូរតាមពេលវេលាទាំងអស់ ។ របៀបរស់នៅរបស់មនុស្សក៏ដូចគ្នាដែរ ។ ដូច្នេះថ្ងៃនេះ យើងនឹងនាំអ្នកឱ្យឃើញ នៅ 20 រូបភាពភាពខុសគ្នារវាង "អតីតកាល" និង "បច្ចុប្បន្ន" ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីរូបភាពសង្គមបច្ចុប្បន្នដែលខុសពីអតីតកាលយ៉ាងណាខ្លះ ។

កាលពីមុនលទ្ធផលនៃការសិក្សាមិនល្អទេគឺ បន្ទោសកុមារជាមុន ប៉ុន្តែក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ "ខុសលើគ្រូ" បង្រៀនសិស្សមិនបានល្អ មិនយកចិត្តទុកដាក់លើសិស្ស

Loading...

កែសំរួលដោយ kalib9

ប្រភព ebaumsworld.com

Loading...