សិល្បករជនជាតិរុស្ស៊ីមានសមត្ថភាពមិនធម្មតាក្នុងការប៉ាក់រូប ឱ្យមេីលទៅសឹងតែដូចរូបគំនូរមែនទែន

សិល្បករជនជាតិរុស្ស៊ីមានសមត្ថភាពមិនធម្មតាក្នុងការប៉ាក់រូប ឱ្យមេីលទៅសឹងតែដូចរូបគំនូរមែនទែន

សិល្បករជនជាតិរុស្ស៊ីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា shimunia បានធ្វេីបទបង្ហាញមួយ ហេីយបានធ្វេីឱ្យអ្នកទស្សនិកជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំង។

Instagram របស់គាត់កេីនអ្នកFollow យ៉ាងឆាប់រហ័ស ច្រេីនជាង200k។

គាត់នៅក្មេងទេប៉ុន្តែគាត់មានសមត្ថភាពមិនធម្មតាទេ ខាងក្រោមនេះជាស្នាដៃរបស់ដ៏អស្ចារ្យរបស់គាត់៖

ព័ត៌មានបន្ថែម: Instagram | Etsy

១.

[caption id="attachment_22403" align="alignnone" width="250"]Embroidery Artist Shimunia 1 5c41c7b6dac36__700 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

២.

[caption id="attachment_22404" align="alignnone" width="240"]Embroidery Artist Shimunia 2 5c41c7b9c9123__700 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

៣.

[caption id="attachment_22405" align="alignnone" width="240"]Embroidery Artist Shimunia 3 5c41c7bca2a62__700 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

៤.

[caption id="attachment_22406" align="alignnone" width="240"]Embroidery Artist Shimunia 4 5c41c7bfae006__700 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

៥.

[caption id="attachment_22407" align="alignnone" width="240"]Embroidery Artist Shimunia 5 5c41c7c1c6ad1__700 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

៦.

[caption id="attachment_22408" align="alignnone" width="241"]Embroidery Artist Shimunia 6 5c41c7c5a8524__700 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

៧.

[caption id="attachment_22409" align="alignnone" width="240"]Embroidery Artist Shimunia 7 5c41c7c7a043d__700 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

៨.

[caption id="attachment_22410" align="alignnone" width="241"]Embroidery Artist Shimunia 8 5c41c7caa00fe__700 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

៩.

[caption id="attachment_22411" align="alignnone" width="255"]Embroidery Artist Shimunia 9 5c41c7cca1d03__700 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

១០.

[caption id="attachment_22412" align="alignnone" width="240"]Embroidery Artist Shimunia 10 5c41c7cf6f865__700 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

១១.

[caption id="attachment_22413" align="alignnone" width="240"]Embroidery Artist Shimunia 11 5c41c7d16ef14__700 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

១២.

[caption id="attachment_22414" align="alignnone" width="240"]Embroidery Artist Shimunia 12 5c41c7d353b75__700 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

១៣.

[caption id="attachment_22415" align="alignnone" width="240"]Embroidery Artist Shimunia 13 5c41c7d56bbe3__700 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

១៤.

[caption id="attachment_22416" align="alignnone" width="240"]Embroidery Artist Shimunia 14 5c41c7d7875bd__700 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

១៥.

[caption id="attachment_22417" align="alignnone" width="269"]Embroidery Artist Shimunia 15 5c41c7da2f115__700 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

១៦.

[caption id="attachment_22418" align="alignnone" width="242"]Embroidery Artist Shimunia 16 5c41c7dc7dd85__700 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

១៧.

[caption id="attachment_22419" align="alignnone" width="240"]Embroidery Artist Shimunia 17 5c41c7e2d8f10__700 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

១៨.

[caption id="attachment_22420" align="alignnone" width="240"]Embroidery Artist Shimunia 18 5c41c7e5b64bf__700 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

១៩.

[caption id="attachment_22421" align="alignnone" width="240"]Embroidery Artist Shimunia 19 5c41c7e8ba0c8__700 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

២០.

[caption id="attachment_22422" align="alignnone" width="249"]Embroidery Artist Shimunia 20 5c41c7eae2322__700 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_22423" align="alignnone" width="240"]Embroidery Artist Shimunia 21 5c41c7ed3df83__700 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

២១.

[caption id="attachment_22424" align="alignnone" width="240"]Embroidery Artist Shimunia 22 5c41c7ef85fc6__700 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

២២.

[caption id="attachment_22425" align="alignnone" width="254"]Embroidery Artist Shimunia 23 5c41c7f1db06e__700 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

២៣.

[caption id="attachment_22426" align="alignnone" width="253"]Embroidery Artist Shimunia 24 5c41c7f3e2546__700 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

Loading...

២៤.

[caption id="attachment_22427" align="alignnone" width="240"]Embroidery Artist Shimunia 25 5c41c7f605ec2__700 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

២៥.

[caption id="attachment_22428" align="alignnone" width="240"]Embroidery Artist Shimunia 26 5c41c7f86a763__700 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

២៦.

[caption id="attachment_22429" align="alignnone" width="242"]Embroidery Artist Shimunia 27 5c41c7fb6437a__700 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

២៧.

[caption id="attachment_22430" align="alignnone" width="240"]Embroidery Artist Shimunia 28 5c41c7fdafc33__700 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

២៨.

[caption id="attachment_22431" align="alignnone" width="240"]Embroidery Artist Shimunia 29 5c41c8001470b__700 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

២៩.

[caption id="attachment_22432" align="alignnone" width="245"]Embroidery Artist Shimunia 30 5c41c8032e050__700 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

៣០.

[caption id="attachment_22433" align="alignnone" width="240"]Embroidery Artist Shimunia 31 5c41c80552843__700 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

៣១.

[caption id="attachment_22434" align="alignnone" width="240"]Embroidery Artist Shimunia 32 5c41c8079dd10__700 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

៣២.

[caption id="attachment_22435" align="alignnone" width="240"]Embroidery Artist Shimunia 34 5c41c80d7fc02__700 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

៣៣.

[caption id="attachment_22436" align="alignnone" width="240"]Embroidery Artist Shimunia 35 5c41c810da72a__700 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

៣៤.

[caption id="attachment_22437" align="alignnone" width="240"]Embroidery Artist Shimunia 36 5c41c8147d243__700 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

៣៥.

[caption id="attachment_22438" align="alignnone" width="240"]Embroidery Artist Shimunia 37 5c41c816cb702__700 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

៣៦.

[caption id="attachment_22439" align="alignnone" width="240"]Embroidery Artist Shimunia 38 5c41c81942753__700 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

៣៧.

[caption id="attachment_22440" align="alignnone" width="240"]Embroidery Artist Shimunia 39 5c41c81b579c7__700 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

៣៨.

[caption id="attachment_22441" align="alignnone" width="240"]Embroidery Artist Shimunia 40 5c41c81f37787__700 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

៣៩.

[caption id="attachment_22442" align="alignnone" width="240"]Embroidery Artist Shimunia 41 5c41c82185656__700 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

៤០.

[caption id="attachment_22443" align="alignnone" width="240"]Embroidery Artist Shimunia 42 5c41c823c8ba3__700 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

៤១.

[caption id="attachment_22444" align="alignnone" width="240"]Embroidery Artist Shimunia 43 5c41c826316bf__700 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

៤២.

[caption id="attachment_22445" align="alignnone" width="263"]Embroidery Artist Shimunia 44 5c41c8283fe70__700 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

៤៣.

[caption id="attachment_22446" align="alignnone" width="255"]Embroidery Artist Shimunia 46 5c41c82c6b4e4__700 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

៤៤.

[caption id="attachment_22447" align="alignnone" width="250"]Embroidery Artist Shimunia 47 5c41c82eaa745__700 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

៤៥.

[caption id="attachment_22448" align="alignnone" width="240"]Embroidery Artist Shimunia 48 5c41c830b869c__700 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

៤៦.

[caption id="attachment_22449" align="alignnone" width="240"]Embroidery Artist Shimunia 49 5c41c832e260b__700 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

៤៧.

[caption id="attachment_22450" align="alignnone" width="273"]Embroidery Artist Shimunia 50 5c41c83538b89__700 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

៤៨.

[caption id="attachment_22451" align="alignnone" width="252"]Embroidery Artist Shimunia 51 5c41c83764211__700 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

៤៩.

[caption id="attachment_22452" align="alignnone" width="264"]Embroidery Artist Shimunia 53 5c41c83be7403__700 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

ប្រភព៖ Bored Panda

Loading...