៥០រូបភាព ដែលបង្ហាញថានៅអាមេរិកត្រជាក់ខ្លាំងយ៉ាងណា

៥០រូបភាព ដែលបង្ហាញថានៅអាមេរិកត្រជាក់ខ្លាំងយ៉ាងណា

អាកាសធាតុកាន់តែត្រជាក់ទៅៗនៅលើភាគខាងលិចនៃសហរដ្ឋអាមេរិក។ ប៉ូល Vortex គឺជាកន្លែងដែលមានខ្យល់បក់ខ្លាំង និងឡើងខ្ពស់នៅក្នុងបរិយាកាស ដែលអាចរក្សាខ្យល់ត្រជាក់បានយូរនៅជុំវិញតំបន់អាកទិក។ ពេលខ្លះ  វាអាចរសាត់ឆ្ងាយពីខាងត្បូង ដែលជាតំបន់ដែលមានប្រជាជនរស់នៅច្រេីន នៃអាមេរិកខាងជើង។

១.

[caption id="attachment_24572" align="alignnone" width="480"]Freezing Temperature Polar Vortex Usa 2019 12 5c5414d8e8749__605 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

២. Frozen Lake Michigan

[caption id="attachment_24573" align="alignnone" width="605"]1090665373458944000 Png__605 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

៣.

[caption id="attachment_24574" align="alignnone" width="605"]5c53e3577fb65_09p1mmxfdbd21__605 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

៤.

[caption id="attachment_24575" align="alignnone" width="605"]1090816525055885312 Png__605 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

៥. Chicago

[caption id="attachment_24576" align="alignnone" width="605"]5c5307ff2c736_56jq5tlukrd21__605 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

៦. -40 F Weather

[caption id="attachment_24577" align="alignnone" width="605"]5c53038139149_1wn3jpmjrmd21__605 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

៧. Chicago

[caption id="attachment_24578" align="alignnone" width="605"]5c5307033c0b4_hzbzz6km2md21__605 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

៨. -40° Polar Vortex

[caption id="attachment_24579" align="alignnone" width="605"]5c531003576e3_aH6DnvaknpJBgkurU3VT7YualTCEo_cTiP6ufoqDdvs__605 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

៩.

[caption id="attachment_24580" align="alignnone" width="605"]1090848163055976449 Png__605 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

១០.

[caption id="attachment_24581" align="alignnone" width="400"]Freezing Temperature Polar Vortex Usa 2019 11 5c540592384e5__605 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

១១. Madison

[caption id="attachment_24582" align="alignnone" width="605"]Freezing Temperature Polar Vortex Usa 2019 106 5c546c268aee1__605 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

១២.

[caption id="attachment_24583" align="alignnone" width="605"]1090610645316390918 Png__605 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

១៣.

[caption id="attachment_24584" align="alignnone" width="605"]Freezing Temperature Polar Vortex Usa 2019 7 5c530684f2914__605 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

១៤.

[caption id="attachment_24585" align="alignnone" width="605"]Bs3lMphFq7E Png__605 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

១៥.

[caption id="attachment_24586" align="alignnone" width="605"]Freezing Temperature Polar Vortex Usa 2019 2 5c52fe80b02a9__605 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

១៦.

[caption id="attachment_24587" align="alignnone" width="605"]Freezing Temperature Polar Vortex Usa 2019 11 5c53eee4789ef__605 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

១៧.

[caption id="attachment_24588" align="alignnone" width="605"]1090978222471368706 Png__605 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

១៨.

[caption id="attachment_24589" align="alignnone" width="605"]Freezing Temperature Polar Vortex Usa 2019 6 5c530587d58ea__605 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

១៩.

[caption id="attachment_24590" align="alignnone" width="605"]Freezing Temperature Polar Vortex Usa 2019 5 5c5304bb9fb18__605 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

២០.

[caption id="attachment_24591" align="alignnone" width="605"]5c53e60384a87_qPjW6ApO1B30EHBq1INkn3 LY7L_hysLTnZKlUvjoDs__605 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

២១.

[caption id="attachment_24593" align="alignnone" width="605"]5c53f07148518_KrZlAlc__605 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

២២.

[caption id="attachment_24594" align="alignnone" width="605"]5c52fe9c8a022_6k6nbpic2md21__605 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

២៣.

[caption id="attachment_24595" align="alignnone" width="605"]5c52fe162b570_5wfruiulsnd21__605 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

២៤.

[caption id="attachment_24596" align="alignnone" width="605"]5c52feb20f971_vwomksz9eld21__605 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

២៥.

[caption id="attachment_24597" align="alignnone" width="605"]5c52fec9c2f2f_w29vjl9ynqd21__605 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

២៦.

Loading...

[caption id="attachment_24598" align="alignnone" width="605"]5c53e59398dad_iuF0Yhh__605 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

២៧.

[caption id="attachment_24599" align="alignnone" width="605"]5c53eb25b7a5c_5MuNi9Y0TCdYpVpiaykw0f2odm1nRDyylEXwBDXsJrs__605 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

២៨.

[caption id="attachment_24600" align="alignnone" width="605"]5c53eb77ef452_gga0p08zzud21__605 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

២៩.

[caption id="attachment_24601" align="alignnone" width="605"]5c53eb655f899_7gf1zexeltd21__605 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

៣០.

[caption id="attachment_24602" align="alignnone" width="605"]5c53ebc2d19f5_br8scr6xrtd21__605 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

៣១.

[caption id="attachment_24603" align="alignnone" width="605"]5c5307bb2a883_2wgzyx6bgrd21__605 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

៣២.

[caption id="attachment_24604" align="alignnone" width="605"]5c5307e8d6c3e_b4ul0p4d1md21__605 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

៣៣.

[caption id="attachment_24605" align="alignnone" width="605"]5c5408e279dfc_5LIrwQO__605 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

៣៤.

[caption id="attachment_24606" align="alignnone" width="605"]5c530912a31fc_sbraywulrnd21__605 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

៣៥.

[caption id="attachment_24607" align="alignnone" width="605"]1088444099026272262 Png__605 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

៣៦.

[caption id="attachment_24608" align="alignnone" width="605"]1090712410074333189 Png__605 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

៣៧.

[caption id="attachment_24609" align="alignnone" width="605"]1090784631857836032 Png__605 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

៣៨.

[caption id="attachment_24610" align="alignnone" width="605"]1091001640386215936 Png__605 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

៣៩.

[caption id="attachment_24611" align="alignnone" width="605"]1091003006785646592 Png__605 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

៤០.

[caption id="attachment_24612" align="alignnone" width="605"]1091029421782376448 Png__605 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

៤១.

[caption id="attachment_24613" align="alignnone" width="605"]BtN Oh6Fkea Png__605 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

៤២.

[caption id="attachment_24614" align="alignnone" width="605"]BtUeRTjgT9M Png__605 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

៤៣.

[caption id="attachment_24615" align="alignnone" width="605"]BtUjLsDl05s Png__605 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

៤៤.

[caption id="attachment_24616" align="alignnone" width="605"]BtUzy29lgS Png__605 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

៤៥.

[caption id="attachment_24617" align="alignnone" width="605"]Freezing Temperature Polar Vortex Usa 2019 3 5c52ffc99dd71__605 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

៤៦.

[caption id="attachment_24618" align="alignnone" width="605"]Freezing Temperature Polar Vortex Usa 2019 4 5c53019f4a3cf__605 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

៤៧.

[caption id="attachment_24619" align="alignnone" width="605"]Freezing Temperature Polar Vortex Usa 2019 8 5c53075ff21bc__605 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

៤៨.

[caption id="attachment_24620" align="alignnone" width="605"]Freezing Temperature Polar Vortex Usa 2019 9 5c53e81a299dd__605 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

៤៩.

[caption id="attachment_24621" align="alignnone" width="472"]Freezing Temperature Polar Vortex Usa 2019 13 5c5415924af09__605 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

៥០.

[caption id="attachment_24622" align="alignnone" width="605"]Freezing Temperature Polar Vortex Usa 2019 102 5c53f10080151__605 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

 

ប្រភព៖ Bored Panda

Loading...