ជាងចម្លាក់ Christopher David White ឆ្នៃដីឥដ្ឋទៅជារាងមនុស្សបានយ៉ាងអស្ចារ្យ

ជាងចម្លាក់ Christopher David White ឆ្នៃដីឥដ្ឋទៅជារាងមនុស្សបានយ៉ាងអស្ចារ្យ

Christopher David White គឺជាជាងចម្លាក់ជនជាតិអាមេរិកដែលមានទេពកោសល្យដែលអាចធ្វេីឱ្យអ្នកស្រឡាំង​កាំងបាន ដោយថ្វីដៃដ៏អស្ចារ្យរបស់គាត់។

សិល្បករនេះអាចធ្វើឱ្យអ្នកសរសើរស្នាដៃសិល្បៈរបស់គាត់ ដោយការបង្កើតចេញពីសម្ភារៈផ្សេងគ្នាទាំងស្រុង ដូច្នេះអ្នកត្រូវតែត្រឡប់មកវិញ និងពិនិត្យមើលវាម្តងទៀត។

រូបចម្លាក់ពណ៌សៗ គឺធ្វើឡើងដោយដៃនឹងដីឥដ្ឋ ហើយត្រូវបានបង្ហាញដោយការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងល្អិតល្អន់ ដែលជាលទ្ធផលនៃស្នាដៃសិល្បៈសេរ៉ាមិចស្រស់ស្អាត ដែលមើលទៅដូចជាឈើក្រឡុកអញ្ចឹង។

ព័ត៌មានបន្ថែម៖ christopherdavidwhite.com

#1

[caption id="attachment_24818" align="alignnone" width="199"]This Sculptor Has Mastered Alchemy By Making Ceramic Look Like Wood 5a2e4073c3257__880 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#2

[caption id="attachment_24819" align="alignnone" width="300"]Youll Be Impressed By The New Ceramic Sculptures By Christopher David White 5a2a48a0bcd7a__880 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#3

[caption id="attachment_24820" align="alignnone" width="255"]Youll Be Impressed By The New Ceramic Sculptures By Christopher David White 5a2a48a7a060a__880 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#4

[caption id="attachment_24821" align="alignnone" width="300"]Youll Be Impressed By The New Ceramic Sculptures By Christopher David White 5a2a48a30c4ff__880 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#5

[caption id="attachment_24822" align="alignnone" width="300"]Youll Be Impressed By The New Ceramic Sculptures By Christopher David White 5a2a48a98727d__880 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#6

[caption id="attachment_24823" align="alignnone" width="199"]Youll Be Impressed By The New Ceramic Sculptures By Christopher David White 5a2a48a546194__880 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#7

[caption id="attachment_24824" align="alignnone" width="300"]Youll Be Impressed By The New Ceramic Sculptures By Christopher David White 5a2a48ab616a1__880 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#8

[caption id="attachment_24825" align="alignnone" width="274"]Youll Be Impressed By The New Ceramic Sculptures By Christopher David White 5a2a48ad829d6__880 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#9

[caption id="attachment_24826" align="alignnone" width="300"]Youll Be Impressed By The New Ceramic Sculptures By Christopher David White 5a2a48afaa0a4__880 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#10

Loading...

[caption id="attachment_24827" align="alignnone" width="240"]Youll Be Impressed By The New Ceramic Sculptures By Christopher David White 5a2a48b3e5bbf__880 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#11

[caption id="attachment_24828" align="alignnone" width="199"]Youll Be Impressed By The New Ceramic Sculptures By Christopher David White 5a2a48b8f34a2__880 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#12

[caption id="attachment_24829" align="alignnone" width="300"]Youll Be Impressed By The New Ceramic Sculptures By Christopher David White 5a2a48b230129__880 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#13

[caption id="attachment_24830" align="alignnone" width="199"]Youll Be Impressed By The New Ceramic Sculptures By Christopher David White 5a2a48bcc539c__880 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#14

[caption id="attachment_24831" align="alignnone" width="240"]Youll Be Impressed By The New Ceramic Sculptures By Christopher David White 5a2a48c3ac30d__880 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#15

[caption id="attachment_24832" align="alignnone" width="199"]Youll Be Impressed By The New Ceramic Sculptures By Christopher David White 5a2a48c9ef3ed__880 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#16

[caption id="attachment_24833" align="alignnone" width="251"]Youll Be Impressed By The New Ceramic Sculptures By Christopher David White 5a2a48cce3c96__880 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#17

[caption id="attachment_24834" align="alignnone" width="199"]Youll Be Impressed By The New Ceramic Sculptures By Christopher David White 5a2a48d03ef92__880 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#18

[caption id="attachment_24835" align="alignnone" width="300"]Youll Be Impressed By The New Ceramic Sculptures By Christopher David White 5a2a489c9416e__880 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#19

[caption id="attachment_24836" align="alignnone" width="240"]Youll Be Impressed By The New Ceramic Sculptures By Christopher David White 5a2a489ed77f9__880 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#20

[caption id="attachment_24837" align="alignnone" width="300"]Youll Be Impressed By The New Ceramic Sculptures By Christopher David White 5a2a509a32944__880 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#21

[caption id="attachment_24838" align="alignnone" width="231"]Youll Be Impressed By The New Ceramic Sculptures By Christopher David White 5a2a51170b690__880 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

ប្រភព៖ Bored Panda

Loading...