20រូបថតអាពាហ៍ពិពាហ៍នេះនឹងធ្វេីឱ្យអ្នកលួចញញឹម និងសេីចខ្លាំងៗ ម្នាក់ឯង

20រូបថតអាពាហ៍ពិពាហ៍នេះនឹងធ្វេីឱ្យអ្នកលួចញញឹម និងសេីចខ្លាំងៗ ម្នាក់ឯង

ងៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ភាគច្រើនបានធ្វើដំណើរយ៉ាងឆាប់រហ័សជាពិសេសសម្រាប់កូនក្រមុំ និងកូនកំលោះ។ សំណាងល្អអ្នកថតរូបជាអ្នកចងក្រងជាឯកសារនៃឱកាសដ៏ពិសេសនេះ។ ដូច្នេះវាមានរយៈពេល 24ម៉ោង ឬ ច្រើនជាងនេះ។ រូបភាពមួយចំនួន គឺមានគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ និង កំប្លែងជាងអ្នកផ្សេងទៀត។ Bored Panda បានសម្រេចចិត្តក្នុងការចងក្រងបញ្ជីនៃរូបថតអាពាហ៍ពិពាហ៍បែបប្លែកៗដែលល្អ ដូច្នេះគូស្វាមីភរិយាដែលមានសុភមង្គលប្រហែលជាមិនបានខឹងពីអ្នកទោសទេ។

#1

[caption id="attachment_24843" align="alignnone" width="201"]5a0018cd83018_MIRyv__700 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#2

[caption id="attachment_24844" align="alignnone" width="300"]5a00127cc1216_wWhuqT7__700 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#3

[caption id="attachment_24845" align="alignnone" width="220"]Funny Wedding Photobombs 1 5a0013adf05dc__700 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#4

[caption id="attachment_24846" align="alignnone" width="200"]Funny Wedding Photobombs 3 5a00819c2982d__700 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#5

[caption id="attachment_24847" align="alignnone" width="300"]Funny Wedding Photobombs 4 5a00831d7349c__700 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#6

[caption id="attachment_24848" align="alignnone" width="300"]Funny Wedding Photobombs 30 5a002a6bd5144__700 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#7

[caption id="attachment_24849" align="alignnone" width="300"]Funny Wedding Photobombs 102 5a00135556b82__700 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#8

[caption id="attachment_24850" align="alignnone" width="300"]Funny Wedding Photobombs 104 5a0014e737a9d__700 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#9

[caption id="attachment_24851" align="alignnone" width="300"]Funny Wedding Photobombs 105 5a00160e331bb__700 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#10

[caption id="attachment_24852" align="alignnone" width="300"]Funny Wedding Photobombs 109 5a001b7c5bd3a__700 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#11

Loading...

[caption id="attachment_24853" align="alignnone" width="300"]Funny Wedding Photobombs 111 5a001ceda6b43__700 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#12

[caption id="attachment_24854" align="alignnone" width="199"]Funny Wedding Photobombs 133 5a0036e7a3ee4__700 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#13

[caption id="attachment_24855" align="alignnone" width="210"]Funny Wedding Photobombs 136 5a00391b2a455__700 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#14

[caption id="attachment_24856" align="alignnone" width="225"]Funny Wedding Photobombs 144 5a005582ad008__700 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#15

[caption id="attachment_24857" align="alignnone" width="300"]Funny Wedding Photobombs 145 5a00578c2d69a__700 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#16

[caption id="attachment_24858" align="alignnone" width="240"]Funny Wedding Photobombs 146 5a005ae28171f__700 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#17

[caption id="attachment_24859" align="alignnone" width="300"]Funny Wedding Photobombs 154 5a017953cec4b__700 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#18

[caption id="attachment_24860" align="alignnone" width="300"]Funny Wedding Photobombs 200 5a016615955d1__700 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#19

[caption id="attachment_24861" align="alignnone" width="260"]Funny Wedding Photobombs 201 5a0166805f07c__700 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#20

[caption id="attachment_24862" align="alignnone" width="300"]Funny Wedding Photobombs 205 5a016cbd8a616__700 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

ប្រភព៖ Bored Panda

Loading...