19 រូបថតដ៏អស្ចារ្យដែលបង្ហាញអំពីរបៀបដែលមនុស្សធ្វើការមុនពេលមាន AutoCAD

19 រូបថតដ៏អស្ចារ្យដែលបង្ហាញអំពីរបៀបដែលមនុស្សធ្វើការមុនពេលមាន AutoCAD

AutoCAD ត្រូវបានចេញផ្សាយនៅឆ្នាំ 1982 ហើយរហូតមកដល់ឆ្នាំ 1994 មានមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលចំនួន 750 បានប្រើប្រាស់វានៅទូទាំងពិភពលោក។ កាលពីមុន ការរៀបចំគំរោងមួយ ត្រូវមានគំនូរខ្មៅដៃ ជ័រលុប ក្រដាស់ការេ និងពេលវេលាច្រើនទៀត។ ហើយរូបថតខាងក្រោមនេះពិតជាបង្ហាញរអំពីបៀបដែលមនុស្សធ្វើការមុនពេលមាន AutoCAD

ចូរសម្លឹងមើលទៅពួកគេ អ្នកស្ទើរតែអាចដឹងហេីយថាវាពិបាកយ៉ាងណា។

#1

[caption id="attachment_25386" align="alignnone" width="300"]Vintage Photos Life Before Autocad 2 5bd1743d4a2f1__700 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#2

[caption id="attachment_25387" align="alignnone" width="300"]Vintage Photos Life Before Autocad 3 5bd1743eea983__700 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#3

[caption id="attachment_25388" align="alignnone" width="300"]Vintage Photos Life Before Autocad 4 5bd1744147cea__700 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#4

[caption id="attachment_25389" align="alignnone" width="300"]Vintage Photos Life Before Autocad 5 5bd174437465f__700 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#5

[caption id="attachment_25390" align="alignnone" width="300"]Vintage Photos Life Before Autocad 5bd174b79f78e__700 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#6

[caption id="attachment_25391" align="alignnone" width="300"]Vintage Photos Life Before Autocad 6 5bd17445777f3__700 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#7

[caption id="attachment_25392" align="alignnone" width="300"]Vintage Photos Life Before Autocad 7 5bd17447904d9__700 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#8

[caption id="attachment_25393" align="alignnone" width="300"]Vintage Photos Life Before Autocad 8 5bd17449e9cba__700 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#9

[caption id="attachment_25394" align="alignnone" width="300"]Vintage Photos Life Before Autocad 9 5bd1744bac02d__700 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#10

Loading...

[caption id="attachment_25395" align="alignnone" width="300"]Vintage Photos Life Before Autocad 10 5bd1744d4077b__700 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#11

[caption id="attachment_25396" align="alignnone" width="300"]Vintage Photos Life Before Autocad 11 5bd1744ee7967__700 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#12

[caption id="attachment_25397" align="alignnone" width="300"]Vintage Photos Life Before Autocad 12 5bd174509e0bb__700 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#13

[caption id="attachment_25398" align="alignnone" width="300"]Vintage Photos Life Before Autocad 13 5bd174524b650__700 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#14

[caption id="attachment_25399" align="alignnone" width="300"]Vintage Photos Life Before Autocad 14 5bd174541baaa__700 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#15

[caption id="attachment_25400" align="alignnone" width="300"]Vintage Photos Life Before Autocad 15 5bd17455d78bb__700 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#16

[caption id="attachment_25401" align="alignnone" width="300"]Vintage Photos Life Before Autocad 16 5bd1745877441__700 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#17

[caption id="attachment_25402" align="alignnone" width="300"]Vintage Photos Life Before Autocad 17 5bd1745a21a95__700 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#18

[caption id="attachment_25403" align="alignnone" width="300"]Vintage Photos Life Before Autocad 18 5bd1745b9e797__700 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#19

[caption id="attachment_25404" align="alignnone" width="300"]Vintage Photos Life Before Autocad 19 5bd1745dc6cab__700 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

ប្រភព៖​ Bored Panda

Loading...