តោះរៀនធ្វើតាមពួកគាត់ ធានាថាអែមម៉ង!!!

តោះរៀនធ្វើតាមពួកគាត់ ធានាថាអែមម៉ង!!!

យើងរាល់គ្នា រីករាយនឹងការមើលរូបថតតាមអ៊ីនធឺរណែតប៉ុន្តែជារឿយៗមនុស្សមួយចំនួនមិនបានកត់សំគាល់ អ្វីដែលកើតឡើងនៅខាងក្រោយរឿងទាំងនោះឡើយ។ ឧទាហរណ៍យើងប្រហែលជាមិនដឹងថាមានមនុស្សជាច្រើន នៅពីក្រោយរូបភាពដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់ គូរស្នេហ៍មួយគូរនេះទេ ហើយអ្នកប្រជាមិននឹកស្មានថា ចិញ្ចៀនភ្ជាប់ពាក្យដែលមានពន្លឺព្រិចៗចែងចាំងនេះ វាគ្រាន់តែស្ថិតនៅលើទូរស័ព្ទធម្មតានោះទេ។ ក្រុមការងារ Bright Side បានលើកយករូបភាពមួយចំនួន ដើម្បីអោយអ្នកទស្សនាបានឃើញច្បាស់អំពី ទិដ្ឋភាពដែលនៅពីក្រោយរូបភាពដ៏ស្រស់ស្អាតមួយចំនួន។ តោះទស្សនាទាំងអស់គ្នា៖

#1

[caption id="attachment_26566" align="aligncenter" width="728"]24 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#2

[caption id="attachment_26567" align="aligncenter" width="728"]27 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#3

[caption id="attachment_26568" align="aligncenter" width="728"]28 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#4

[caption id="attachment_26569" align="aligncenter" width="728"]29 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#5

[caption id="attachment_26570" align="aligncenter" width="728"]30 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#6

[caption id="attachment_26571" align="aligncenter" width="728"]31 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#7

[caption id="attachment_26572" align="aligncenter" width="728"]32 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#8

[caption id="attachment_26573" align="aligncenter" width="728"]33 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#9

[caption id="attachment_26574" align="aligncenter" width="728"]35 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#10

[caption id="attachment_26575" align="aligncenter" width="728"]37 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#11

[caption id="attachment_26576" align="aligncenter" width="728"]1 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

Loading...

#12

[caption id="attachment_26577" align="aligncenter" width="728"]2 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#13

[caption id="attachment_26578" align="aligncenter" width="728"]3 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#14

[caption id="attachment_26579" align="aligncenter" width="728"]5 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#15

[caption id="attachment_26580" align="aligncenter" width="474"]8 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#16

[caption id="attachment_26581" align="aligncenter" width="728"]11 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#17

[caption id="attachment_26582" align="aligncenter" width="728"]12 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#18

[caption id="attachment_26583" align="aligncenter" width="728"]14 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#19

[caption id="attachment_26584" align="aligncenter" width="728"]17 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#20

[caption id="attachment_26585" align="aligncenter" width="728"]20 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#21

[caption id="attachment_26586" align="aligncenter" width="728"]22 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

ប្រភពដើម៖ Bright Side

ប្រសម្រួលដោយ៖ Howdy Crusher

Loading...