14 រឿងកំប្លែងអំពីជីវិតមនុស្សពេញវ័យដែលអាចមានទំនាក់ទំនងទៅនឹងយើងម្នាក់ៗ

14 រឿងកំប្លែងអំពីជីវិតមនុស្សពេញវ័យដែលអាចមានទំនាក់ទំនងទៅនឹងយើងម្នាក់ៗ

"នៅពេលដែលអ្នកធំឡើងអ្នកនឹងយល់" គឺជាអ្វីដែលឪពុកម្តាយរបស់យើងធ្លាប់ប្រាប់យើងនៅពេលយើងនៅក្មេង។ ដូច្នេះយើងធំដឹងក្តីហើយដឹងថាមិនមែនអ្វីៗទាំងអស់គឺសាមញ្ញដូចដែលយើងបានគិតនោះទេ។ ហើយអ្នកប្រហែលជាដឹងថាអ្វីដែល "ជម្រើសមនុស្សពេញវ័យដែលទទួលខុសត្រូវ" របស់អ្នក។

ថ្ងៃនេះយើង ជាមនុស្សពេញវ័យយើងបានជួបប្រទះនឹងការលំបាកទាំងអស់នេះហើយយើងបានសំរេចចិត្តឆ្លុះបញ្ចាំងពីជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនៅក្នុងរឿងកំប្លែងដែលគួរឱ្យអស់សំណើចនិងពិតប្រាកដទាំងនេះ។ កុំបារម្ភអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺបែបនឹង!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Loading...

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

តើរឿងណាមួយដែលទាក់ទងនឹងជីវិតរបស់អ្នក? ចែករំលែកគំនិតរបស់អ្នកនៅក្នុងមតិយោបល់ខាងក្រោម។

Anastasiya Pavlova for BrightSide.me

Loading...