ទប់សើចមិនបាន! ប្លែកឃ្យូតហ្មងបន្ទាប់ពី Avenger Endgame បានបញ្ចប់  ក្រុម ​Hero ក៏បានត្រលប់ទៅរស់នៅជីវិតបែបសាមញ្ញជាអ្នកស្រែចម្ការ!

ទប់សើចមិនបាន! ប្លែកឃ្យូតហ្មងបន្ទាប់ពី Avenger Endgame បានបញ្ចប់  ក្រុម ​Hero ក៏បានត្រលប់ទៅរស់នៅជីវិតបែបសាមញ្ញជាអ្នកស្រែចម្ការ!

រឿងស៊េរី ​Hero  របស់ ​Marvel  ពិតជាទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងទូទាំងប្រទេស ​ជាពិសេសគឺស៊េរីចុងក្រោយ ​Avengers  EndGame  តែម្តង។ នៅក្នុងនោះតួ ​Hero  ល្បីៗ គឺសុទ្ធតែជាសំណព្វចិត្តរបស់អ្នកគាំទ្រគ្រប់គ្នា  ដោយសារតែភាពក្លាហាន ​ថាមពល និងការលះបង់ជួយមនុស្សជាតិជាដើម។

ជាក់ស្តែង អ្វីដែលកាន់តែអស់សំណើចនោះ  មានអ្នកគាំទ្រជាច្រើនបានបង្ហោះ និងបង្កើតរូប Troll  ជាច្រើនសម្រាប់តួអង្គល្បីៗនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តនោះ ជាពិសេសគឺតាមរយៈការបែកធ្លាយចេញពីអ្នកគាំទ្រនៅប្រទេសថៃតែម្តង។ ដោយបានច្នៃរូប  Hero  និងតួអង្គតុក្កតាក្នុងសាច់រឿងថតរូប Troll  លេងសើចពីជីវភាពបែបស្រុកស្រែចម្ការ របស់តួអង្គក្រោយបញ្ចប់ការសម្តែងខ្សែភាពយន្តមួយនេះ។

ចង់ដឹងថា តើរូប ​Troll  ទាំងនោះគួរឱ្យអស់សំណើចយ៉ាងណា មកតាមដានរូបភាពទាំងនេះទាំងអស់គ្នា៖

[caption id="attachment_31256" align="alignnone" width="960"]58845571_2728064727268470_4967599164994093056_n សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_31257" align="alignnone" width="960"]58870293_2728064223935187_20008818112987136_n សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_31258" align="alignnone" width="960"]58870321_2728064623935147_6723633532222046208_n សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_31259" align="alignnone" width="960"]58883005_2728063910601885_2738490917664063488_n សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_31260" align="alignnone" width="960"]58916912_2728063527268590_383295530173726720_n សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_31261" align="alignnone" width="960"]58933276_2728064437268499_2568684747052023808_n សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_31262" align="alignnone" width="960"]58943331_2728065360601740_444385018983219200_n សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_31263" align="alignnone" width="960"]58961460_2728064147268528_5558304597241495552_n សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_31264" align="alignnone" width="640"]58978500_2728065123935097_6181571001193594880_n សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_31265" align="alignnone" width="960"]59153010_2728062437268699_2895970639510765568_n សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_31266" align="alignnone" width="960"]59157534_2728063627268580_1459077901725990912_n សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_31267" align="alignnone" width="960"]59163302_2728063047268638_4287649590850617344_n សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_31268" align="alignnone" width="960"]59183137_2728064513935158_7770836504191959040_n សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_31269" align="alignnone" width="960"]59243933_2728064840601792_5367539063534387200_n សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_31270" align="alignnone" width="640"]59295652_2728062200602056_3406596840315944960_n សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

Loading...

[caption id="attachment_31271" align="alignnone" width="960"]59337381_2728063420601934_8757085631009521664_n សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_31272" align="alignnone" width="960"]59389946_2728063167268626_2702650137133449216_n សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_31273" align="alignnone" width="960"]59393006_2728062630602013_4661388513848066048_n សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_31274" align="alignnone" width="960"]59461970_2728062823935327_666602001198481408_n សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_31275" align="alignnone" width="960"]59467886_2728062503935359_3257596543552716800_n សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_31276" align="alignnone" width="640"]59507107_2728063347268608_8571813171495436288_n សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_31277" align="alignnone" width="960"]59522993_2728062743935335_238234117852889088_n សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_31278" align="alignnone" width="960"]59526382_2728062270602049_7968788793790562304_n សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_31279" align="alignnone" width="640"]59530070_2728065290601747_1003384263917174784_n សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_31280" align="alignnone" width="640"]59546592_2728063820601894_970680695003283456_n សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_31281" align="alignnone" width="960"]59568516_2728064900601786_6673418849066418176_n សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_31282" align="alignnone" width="960"]59585095_2728062930601983_4144428172584157184_n សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_31283" align="alignnone" width="960"]59592540_2728061943935415_2787182949013913600_n សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_31284" align="alignnone" width="960"]59685312_2728064013935208_4976185204050755584_n សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_31285" align="alignnone" width="960"]59990475_2728064307268512_3045942986157326336_n សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

 

 

 

Loading...