ទស្សនាកម្រងរូបភាពពីក្មេងរបស់ Super Hero របស់ AVENGERS តើមើលស្គាល់អ្នកណាខ្លះ?

ទស្សនាកម្រងរូបភាពពីក្មេងរបស់ Super Hero របស់ AVENGERS តើមើលស្គាល់អ្នកណាខ្លះ?

អន្តរជាតិ៖  Avengers  គឺក្រុមអ្នកចម្បាំង ដែលជាប្រភេទរឿងបែប Super Hero ដែលផ្អែកលើ Comic Book របស់ក្រុមហ៊ុន Marvel Comic ដែលបានប្រែក្លាយជា MCU (Marvel Cinematic Universe) ទើបចាក់បញ្ចាំងលើរោងកុនជុំវិញពិភពលោកកាលពីមួយសប្ដាហ៍កន្លងទៅ។

ខ្សែភាពយន្ត Avenger Endgame កំពុងអង្រួនវិស័យភាពយន្ត ខណៈដែលរឿងនេះក្លាយជារឿងដែលមានចំណូលខ្ពស់បំផុត ក្នុងសប្ដាហ៍ដំបូង ដែលទើបតែចាក់ត្រឹមតែមួយសប្ដាហ៍ប៉ុណ្ណោះ Avengers Endgame អាចរកចំណូលបាន 1.8 Billion Dollar ទៅហើយ ហើយអាចយកឈ្នះរឿង Titanic ថែមទៀងផង។

ថ្មីៗនេះ ទំព័រ 9gag បានបង្ហោះរូបភាពជាច្រើនពីតួអង្គដែលសម្ដែងជា Super Hero ដែលមានមុខនៅក្នុងរឿង Avenger Endgame ដែលពួកគាត់ទាំងអស់កាលពីនៅក្មេងសុទ្ធតែស្អាតៗ និងគួរឱ្យស្រលាញ់។

តើអ្នកមើលស្គាល់អ្នកណាខ្លះ?

ទស្សនារូបខាងក្រោម៖

ប្រភពរូបភាព៖ 9Gag

[caption id="attachment_31525" align="alignnone" width="858"]Tony សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_31526" align="alignnone" width="500"]Steve សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_31527" align="alignnone" width="543"]Nat សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_31528" align="alignnone" width="250"]Thor សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_31529" align="alignnone" width="639"]Clint សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_31530" align="alignnone" width="339"]Bruce សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_31531" align="alignnone" width="696"]Bucky សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_31532" align="alignnone" width="719"]Loki សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_31533" align="alignnone" width="930"]Dr Strange សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_31534" align="alignnone" width="720"]Carol Danvers សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

Loading...

[caption id="attachment_31535" align="alignnone" width="599"]Nick Fury សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_31536" align="alignnone" width="461"]Thanos សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_31537" align="alignnone" width="370"]Wanda សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_31538" align="alignnone" width="399"]Vision សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_31539" align="alignnone" width="625"]Scott Lang សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_31540" align="alignnone" width="485"]T'challa សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_31541" align="alignnone" width="540"]Peter Quill សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_31542" align="alignnone" width="500"]Peter Parker សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_31543" align="alignnone" width="620"]Stan Lee សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_31544" align="alignnone" width="640"]Nebula សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_31545" align="alignnone" width="460"]Wong សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_31546" align="alignnone" width="800"]Sam សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_31547" align="alignnone" width="741"]Rhodey សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_31548" align="alignnone" width="451"]Valkyrie សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_31549" align="alignnone" width="474"]Korg សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

[caption id="attachment_31550" align="alignnone" width="780"]Gamora សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

Loading...