25 រូបភាពនេះបង្ហាញអំណាចពិតនៃការតុបតែងមុខ

25 រូបភាពនេះបង្ហាញអំណាចពិតនៃការតុបតែងមុខ

ការតុបតែងមុខត្រឹមត្រូវអាចជាឧបករណ៍ដ៏អស្ចារ្យមួយ ដើម្បីជួយបង្កើនទំនុកចិត្តលេីខ្លួនឯង និងធ្វើឱ្យមានស្បែកភ្លឺរលោង។ ពេលខ្លះវាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់ វាអាចផ្លាស់ប្តូររូបស្រីម្នាក់ទៅមនុស្សផ្សេងទាំងស្រុង។ ហើយខណៈពេលដែល Francois Nars បាននិយាយថា “ចូរចាត់ទុកការតុបតែងមុខដូចជាគ្រឿងអលង្ការសម្រាប់មុខ។ ការលេងជាមួយ ពណ៌ រូបរាង និងទម្រង់ - វាអាចផ្លាស់ប្តូរអ្នកបាន។”

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម: goar_avetisyan

#1

True Power Of Makeup 01

#2

True Power Of Makeup 02

#3

True Power Of Makeup 03

#4

True Power Of Makeup 04

#5

True Power Of Makeup 05

#6

True Power Of Makeup 06

#7

True Power Of Makeup 07

#8

True Power Of Makeup 08

#9

True Power Of Makeup 09

#10

True Power Of Makeup 10

#11

True Power Of Makeup 11

#12

True Power Of Makeup 12

#13

Loading...

True Power Of Makeup 13

#14

True Power Of Makeup 14

#15

True Power Of Makeup 15

#16

True Power Of Makeup 16

#17

True Power Of Makeup 17

#18

True Power Of Makeup 18

#19

True Power Of Makeup 19

#20

True Power Of Makeup 20

#21

True Power Of Makeup 21

#22

True Power Of Makeup 22

#23

True Power Of Makeup 23

#24

True Power Of Makeup 24

#25

True Power Of Makeup 25

ប្រភព៖ brightside.me

Loading...