ហាមមើលម្នាក់ឯង!! រូបភាព ១៨ ស​ន្លឹកអាចធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើន ព្រឺក្បាលព្រឺរោម!!

ហាមមើលម្នាក់ឯង!! រូបភាព ១៨ ស​ន្លឹកអាចធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើន ព្រឺក្បាលព្រឺរោម!!

Nowadays creating a masterpiece that’s a picture of a parallel reality with the help of Photoshop is as easy as ABC. But taking a shot that will turn your consciousness upside down is still an uphill task for many. One of the ways to do this is to use reflections by playing with perspective.

តោះយើងមើលទាំងអស់គ្នា៖

Loading...

Loading...