ពិចារណាតាមការគួរ!!! នៃរូបសិល្បៈ ទាំង ២៤ សន្លឹកហាក់កំពុងតិសទៀននិងឆ្លុះបញ្ចាំពីសង្គមបច្ចុប្បន្ននេះណាស់

ពិចារណាតាមការគួរ!!! នៃរូបសិល្បៈ ទាំង ២៤ សន្លឹកហាក់កំពុងតិសទៀននិងឆ្លុះបញ្ចាំពីសង្គមបច្ចុប្បន្ននេះណាស់

 

លោកPawel Kuczynski ត្រូវបានគេជឿជាក់ថាជាអ្នកសិល្បៈគំនូរជីវចលដ៏ល្អបំផុតមួយនៅក្នុងពិភពលោក។ នៅក្នុងការងាររបស់គាត់ គាត់បានបង្ហាញពីបញ្ហាទំនើបដូចជាការញៀនឧបករណ៍អំពើហឹង្សានិងនយោបាយផ្សេងៗ។

លោក Pawel បង្កើតស្នាដៃរបស់គាត់ជាមួយនឹងពណ៌ទឹកនិងដីស។ សិល្បកររូបនេះមានអ្នកគាំទ្រច្រើនណាស់នៅទូទាំងពិភពលោកហើយគាត់មានអ្នកជាវក្នុងក្រុមជាង ៥០០,០០០ នាក់

ថ្ងៃនេះក្រុមការងារ www.knongsrok.com បានចែករំលែកការងារសិល្បៈដ៏ល្អបំផុតរបស់សិល្បករខាងលើនេះជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នា ចុះបងៗបានចែករំលែករួចហើយឬនៅ? យើងសូមអញ្ជើញអ្នកទាំងអស់គ្នាឱ្យទៅមើលក្នុងសិល្បៈរបស់គាត់ម្តងទៀតជាមួយគ្នាខាងក្រោមនេះ។

6619760 1970759_800515603310354_521936061_n 1537876856 728 352cfacfd1 1539610995
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

6619810 20991_1032216060140306_7246632169941792970_n 1537891857 728 D005467550 1539610995
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

6619860 28168726_1985517894810113_7155825121402633592_n 1537891066 728 Fdcd486a13 1539610995
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

6619910 13450272_1302667393095170_8247694675146997774_n 1537891128 728 979c85aa4d 1539610995
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

6619960 30078402_1583737518409539_2656021773144817664_n 1537875367 728 B377ce5780 1539610995
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

6620010 12301701_1183136018381642_4328968005132163063_n 1537891326 728 B0b3cd81e0 1539610995
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

6620060 11021249_1006240419404537_4538648001370554505_n 1537891522 728 003ac5c007 1539610995
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

6620110 22426865_294376204381019_1514055291296022528_n 1537875959 728 8afef07970 1539610995
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

6620160 14677205_1168940233180563_3103778573383630848_n 1537891927 728 03b18f525d 1539610995
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

6620210 16110123_1285567294843711_8970993324680806400_n 1537874709 728 C22c9ac157 1539610995
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

Loading...

6620260 18645907_1852359661755390_4783056944409608192_n 1537876169 728 11b4b8991c 1539610995
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

6620310 14716394_1828217994077510_4499126457586417664_n 1537876591 728 712ff72983 1539610995
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

6620360 40096483_2295083990531560_3902541601657847808_n 1537876447 728 Bb58d39588 1539610995
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

6620410 39220969_1776789039037764_6740862445637599232_n 1537876490 728 35254dcb79 1539610995
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

6620460 20479116_290494231425047_8192397736251752448_n 1537876653 728 39e0101dd4 1539610995
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

6620510 12341156_1164957183532859_4382898081024944409_n 1537876778 728 5b1dc605bc 1539610995
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

6620560 21690456_1492897050789502_1252685421570162688_n 1537890802 728 F902d0e0dd 1539610995
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

6620610 2018 09 26115316 1537952169 728 7a1b8ba959 1539610995
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

6620710 26342419_1674067625979502_5326732665154437120_n 1537890657 728 0ba4da0ebd 1539610995
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

6620760 13344604_1291599707535272_4561682944208997974_n 1539586850 728 8b8451d9b5 1539610995
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

6620810 10665099_948425171852729_2617171567131762954_n 1539586753 728 3cbe303fe7 1539610995
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

6620860 10401494_871393829555864_1524716066081493106_n 1539586919 728 3eada98abe 1539610995
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

6620910 16807048_1557036980991542_7731553732498818932_n 1539586615 728 21a671c39e 1539610995
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

6621060 1379764_720513744643874_1344262196_n 1537874263 728 428d0cf556 1539610995
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

តើអ្នកគិតយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះរូបភាពទាំងនេះ? ប្រហែលជាអ្នកមិនយល់ស្របនឹងរូបខ្លះទេ? ប្រាប់យើងនៅក្នុងផ្នែកមតិយោបល់ខាងក្រោម។

Preview photo credit pawel_kuczynski1 / instagramPawel Kuczynski / facebook

ប្រែសម្រួលដោយ៖ ក្នុងស្រុក

ប្រភពអត្ថបទពី៖ brightside.me

Loading...