២២នៃការរចនាដ៏មានអានុភាពដែលនឹងផ្លាស់ប្តូរទីក្រុង១៨០ឌឺក្រេបាន!!

២២នៃការរចនាដ៏មានអានុភាពដែលនឹងផ្លាស់ប្តូរទីក្រុង១៨០ឌឺក្រេបាន!!

មនុស្សគ្រប់គ្នាដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងមិនថាធំឬតូចដឹងថាវាអាចជាការប្រកួតប្រជែង។ ទោះបីជាមានបញ្ហាមួយចំនួនពិបាកក្នុងការដោះស្រាយជាងអ្នកដទៃក៏ដោយអ្នករចនាមិនដែលបរាជ័យក្នុងការប្រើទេពកោសល្យច្នៃប្រឌិតរបស់ពួកគេដើម្បីកែលម្អកន្លែងសាធារណៈ។ ពួកវាយកចិត្តទុកដាក់លើតំរូវការរបស់ប្រជាជនដើម្បីឱ្យមានដំណោះស្រាយមានប្រសិទ្ធិភាពនិងប្រសិទ្ធភាព។

Sad Life ដាក់រួមគ្នានូវឧទាហរណ៍មួយចំនួននៃការច្នៃប្រឌិតឆ្លាតដែលពិតជានឹងធ្វើឱ្យការរស់នៅក្នុងទីក្រុងមួយងាយស្រួល។ នៅទីបញ្ចប់នៃអត្ថបទនេះអ្នកនឹងនិយាយថាអ្នករចនាទាំងនេះពិតជាពូកែ!

1. A smart crosswalk that helps alert drivers and pedestrians during nighttime or bad weather

2. Water dispensers prevent the roads from getting dirty.

3. A bus with a library to make your daily trip less boring

4. The highway has a special lane that wirelessly charges electric cars while driving.

5. This slide is an alternative to the escalator because sometimes adults just need to unwind.

6. Colorful LED benches can brighten up any dull surroundings!

7. “The elementary school in my neighborhood installed this to park scooters.”

8. Umbrella lockers that won’t let you go back home in the rain again

9. 3D prints on the floors of public transportation would make commuting a bit more fun.

10. No more wasting your time at the bus stop — take a swing!

11. The solar-powered rocking chair allows you to relax and recharge your electronic devices at the same time.

12. Thanks to a bike escalator in Norway, you never have to struggle cycling up those steep hills again.

Loading...

13. There are special lights installed in restrooms that tell you what stalls are available.

14. We’d love to have a water bottle refill fountain with a filter like this one available to everyone for free.

15. A train has bike storage so cyclists don’t take up space with their bicycles inside the carriages.

16. You’ll never forget what floor you parked on with elevators like this.

17. A bus with USB chargers in every seat is a dream come true!

18. “The fountains in my neighborhood are dog-accessible.”

19. There’s a carousel with a sea turtle on the floor so disabled children don’t miss out on the fun.

20. In this parking garage, there are soft barriers between spaces so that people won’t scratch each other’s cars.

21. A local train installed a special seat for kids to keep them entertained while their parents can enjoy the ride.

22. Giant hats serve as shade for people sitting at this waterfront.

Which of these designs do you think your city needs the most and why? Make sure you let us know in the comments!

Preview photo credit Urbanff, didiforu / Instagram

ប្រភព៖ BrightSide

Loading...