ខ្យល់បកខ្លាំង ធ្វើអោយមានដែកធ្លាក់ពី អគារ Golden Tower ចំឡានដែរកំពុងចតចោល

ខ្យល់បកខ្លាំង ធ្វើអោយមានដែកធ្លាក់ពី អគារ Golden Tower ចំឡានដែរកំពុងចតចោល

ថាមែនៗ អោយតែជិះកាត់កន្លែងហ្នឹង ដឹងព្រឺខ្លួនតែម្តង

មកពីបាយថ្ងៃត្រង់ ក៏ប្រទះខ្យល់បក់បោកខ្លាំង បានពាំនាំដែកមួយផ្ទាំង ពីលើអាគារមកត្រូវរយន្តចតចោល... ជាសំណាងដែលប៉ះដល់អ្នកធ្វើដំណើរតាមផ្លូវ...ដែលស្តុបបង្អាក់។

សូមប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ទាំងអស់គ្នាពេលធ្វើដំណើរឆ្លងកាតការដ្ឋានដែលជាប់ផ្លូវសាធារណៈ គ្មានសុវត្ថិភាពទេ ស្ដង់ដាសុវត្ថិភាពក៏មិនដឹងនៅឯណា

Loading...

rod-abid_9956.jpeg (600×800)

យោងទៅតាម គណនីរបស់លោក Sarith Bth :

Loading...