នារីម្នាក់ធ្វើដំណើរជុំវិញពិភពលោករយៈពេលមួយឆ្នាំ ដើម្បីថតយករូបភាពមនុស្សកំពុង…

នារីម្នាក់ធ្វើដំណើរជុំវិញពិភពលោករយៈពេលមួយឆ្នាំ ដើម្បីថតយករូបភាពមនុស្សកំពុង…

កាលពីមួយឆ្នាំមុន មាននារីម្នាក់បានធ្វើដំណើរជុំវិញពិភពលោក។ នាងបានទៅទស្សនាប្រទេសចំនួន ២៨ ហើយបានថតរូបមនុស្សកំពុងហាត់យូហ្គានៅកន្លែងដ៏អស្ចារ្យជាច្រើន។

តាមរយៈគំរោងរបស់នាង នាងចង់បង្ហាញដល់ប្រជាជនមកពីទីក្រុងធំៗមួយចំនួន ដែលមានការប្តេជ្ញាចិត្តចំពោះរបៀប និងការហាត់យូហ្គា។ យូហ្គា គឺជាលំហាត់ប្រាណមួយរបស់មនុស្សដែលរស់នៅក្នុងកន្លែងអូ៊អរមួយ ប៉ុន្តែពួកគេអាចគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ និងស្មារតីអោយរក្សាបាននូវភាពស្ងប់ស្ងាត់ សុខដុម និងសុភមង្គល។ អ្វីដែលនៅជុំវិញអ្នកមិនសំខាន់ទេ។ អ្វីដែលសំខាន់នោះ គឺជារបៀបដែលអ្នកមើលទៅអ្វីៗនៅជុំវិញអ្នកនោះ។

គម្រោងដែលត្រូវបានគេហៅថា​ “ យូហ្គា និងទីក្រុង ” បានរួមបញ្ចូលគ្នារវាងសិល្បៈ វិញ្ញាណនិងកាយសម្បទាផងដែរ។ វាគឺជាការឆ្លុះបញ្ចាំងពីកម្លាំង និងថាមពលរបស់មនុស្សម្នាក់។ ភាពខ្លាំងដើម្បីជំនះទុក្ខលំបាក និងរកតុល្យភាពនៅក្នុងបរិយាកាស។ យូហ្គា  គឺជាវិធីមួយដើម្បីស្វែងរកភាពស៊ីចង្វាក់គ្នាជាមួយខ្លួនឯង និងមានភាពស្និទ្ធស្នាលរវាងខ្លួនប្រាណ និងវិញ្ញាណ។

#1 Santiago, Chile

[caption id="attachment_27475" align="alignnone" width="880"]1 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#2 Tokyo, Japan

[caption id="attachment_27476" align="alignnone" width="880"]2 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#3 Paris, France

[caption id="attachment_27477" align="alignnone" width="880"]3 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#4 Melbourne, Australia

[caption id="attachment_27478" align="alignnone" width="880"]4 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#5 Los Angeles, USA

[caption id="attachment_27479" align="alignnone" width="880"]5 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#6 Bali, Indonesia

[caption id="attachment_27480" align="alignnone" width="880"]6 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#7 Singapore, Singapore

[caption id="attachment_27481" align="alignnone" width="880"]7 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#8 Melbourne, Australia

[caption id="attachment_27482" align="alignnone" width="880"]8 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#9 Santiago, Chile

[caption id="attachment_27483" align="alignnone" width="880"]9 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#10 Maldives

[caption id="attachment_27484" align="alignnone" width="880"]10 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#11 New York, USA

[caption id="attachment_27485" align="alignnone" width="880"]11 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#12 New York, USA

[caption id="attachment_27486" align="alignnone" width="880"]12 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#13 Los Angeles, USA

[caption id="attachment_27487" align="alignnone" width="880"]13 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#14 Los Angeles, USA

[caption id="attachment_27488" align="alignnone" width="880"]14 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#15 New York, USA

[caption id="attachment_27489" align="alignnone" width="880"]15 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#16 Moscow, Russia

[caption id="attachment_27490" align="alignnone" width="880"]16 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#17 Nice, France

[caption id="attachment_27491" align="alignnone" width="880"]17 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#18 Los Angeles, USA

[caption id="attachment_27492" align="alignnone" width="880"]18 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#19 Los Angeles, USA

[caption id="attachment_27493" align="alignnone" width="880"]19 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#20 Singapore, Singapore

[caption id="attachment_27494" align="alignnone" width="880"]20 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#21 Moscow, Russia

[caption id="attachment_27495" align="alignnone" width="880"]21 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#22 Los Angeles, USA

[caption id="attachment_27496" align="alignnone" width="880"]22 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#23 New York, USA

[caption id="attachment_27497" align="alignnone" width="880"]23 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#24 Singapore, Singapore

[caption id="attachment_27498" align="alignnone" width="880"]24 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#25 New York, USA

[caption id="attachment_27499" align="alignnone" width="880"]25 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

Loading...

#26 Los Angeles, USA

[caption id="attachment_27500" align="alignnone" width="880"]26 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#27 Moscow, Russia

[caption id="attachment_27501" align="alignnone" width="880"]27 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#28 Marseille, France

[caption id="attachment_27502" align="alignnone" width="880"]28 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#29 Chiang Mai, Thailand

[caption id="attachment_27503" align="alignnone" width="880"]29 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#30 Maldives

[caption id="attachment_27504" align="alignnone" width="880"]30 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#31 Barcelona, Spain

[caption id="attachment_27505" align="alignnone" width="880"]31 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#32 Rome, Italy

[caption id="attachment_27506" align="alignnone" width="880"]32 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#33 Barcelona, Spain

[caption id="attachment_27507" align="alignnone" width="880"]33 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#34 Los Angeles, USA

[caption id="attachment_27508" align="alignnone" width="880"]34 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#35 New York, USA

[caption id="attachment_27509" align="alignnone" width="880"]35 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#36 Melbourne, Australia

[caption id="attachment_27510" align="alignnone" width="880"]36 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#37 Barcelona, Spain

[caption id="attachment_27511" align="alignnone" width="880"]37 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#38 Moscow, Russia

[caption id="attachment_27512" align="alignnone" width="880"]38 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#39 Moscow, Russia

[caption id="attachment_27513" align="alignnone" width="880"]39 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#40 New York, USA

[caption id="attachment_27514" align="alignnone" width="880"]40 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#41 Los Angeles, USA

[caption id="attachment_27515" align="alignnone" width="880"]41 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#42 New York, USA

[caption id="attachment_27516" align="alignnone" width="880"]42 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#43 Marseille, France

[caption id="attachment_27517" align="alignnone" width="880"]43 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#44 New York, USA

[caption id="attachment_27518" align="alignnone" width="880"]44 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#45 New York, USA

[caption id="attachment_27519" align="alignnone" width="880"]45 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#46 Maldives

[caption id="attachment_27520" align="alignnone" width="880"]46 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#47 Paris, France

[caption id="attachment_27521" align="alignnone" width="880"]47 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#48 Miami, USA

[caption id="attachment_27522" align="alignnone" width="880"]48 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#49 Los Angeles, USA

[caption id="attachment_27523" align="alignnone" width="880"]49 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

#50 Seul, South Korea

[caption id="attachment_27524" align="alignnone" width="880"]50 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

ប្រែសម្រួលដោយ៖ Crusher

ប្រភពដើម៖ Bored Panda

Loading...