ចង់ឱ្យប្រពន្ធដឹងថា ទោះបីប្ដីខិលខូចប៉ុនណា ក៏ប្ដីនីតែគោរព និងខ្លាចប្រពន្ធដែរ 😂 សំខាន់ សំពះសុំប្រពន្ធខូច 😂(មានវីដេអូ)

ចង់ឱ្យប្រពន្ធដឹងថា ទោះបីប្ដីខិលខូចប៉ុនណា ក៏ប្ដីនីតែគោរព និងខ្លាចប្រពន្ធដែរ 😂 សំខាន់ សំពះសុំប្រពន្ធខូច 😂(មានវីដេអូ)

ផ្ទុះការសរសើរបរុសដល់បុរសម្នាក់ ចង់ឱ្យប្រពន្ធដឹងថា ទោះបីប្ដីខិលខូចប៉ុនណា ក៏ប្ដីនីតែគោរព និងខ្លាចប្រពន្ធដែរ សំខាន់ សំពះសុំប្រពន្ធខូច

Loading...

https://www.facebook.com/tituy.share/videos/579948889195957/?v=579948889195957

Loading...