ញាក់សាច់ ស្ទើមិនជឿនឹងភ្នែក! ពីក្មេងស្រីស្បែកខ្មៅអាក្រក់ម្នាក់ បច្ចុប្បន្ននេះបានក្លាយជាទេពអប្សរដ៏ស្រស់ស្អាត!

ញាក់សាច់ ស្ទើមិនជឿនឹងភ្នែក! ពីក្មេងស្រីស្បែកខ្មៅអាក្រក់ម្នាក់ បច្ចុប្បន្ននេះបានក្លាយជាទេពអប្សរដ៏ស្រស់ស្អាត!

រឿងរ៉ាវគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍របស់ក្មេងស្រីដែលព្យាយាមធ្វើតាមក្តីសុបិន្តរបស់នាងរហូតដល់ក្លាយជាការពិត។ ចាប់ពីថ្ងៃនោះរហូតដល់ថ្ងៃនេះនាងបានមកដល់ឆ្ងាយណាស់។ ហើយនេះគឺជាការខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងអស់របស់នាងក្មេងស្រីតូចឈ្មោះ "Pla Thu"។

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

21

20

22

21

23

22

Loading...

24

23

25

24

26

25

27

26

28

27

29

28

30

29

31

30

32

31

33

32

34

33

35

34

36

35

37

36

38

37

39

38

40

39

41

40

42

41

43

42

44

เครดิต facebook.com/platoos1

Loading...