ឆ្លើយសំណួរទាំង៣នេះបាន អ្នកនឹងក្លាយជាអ្នកដឹកនាំ និងជាអ្នកដោះស្រាយបញ្ហាកាន់តែប្រសើរ

ឆ្លើយសំណួរទាំង៣នេះបាន អ្នកនឹងក្លាយជាអ្នកដឹកនាំ និងជាអ្នកដោះស្រាយបញ្ហាកាន់តែប្រសើរ

មិនថាជាអ្នកដឹកនាំថ្មីថ្មោង ឬមានបទពិសោធន៍ក្រាស់ក្រែល ជំនាញដោះស្រាយបញ្ហាគឺជាកត្តាសំខាន់មួយដែលជួយឱ្យយើងចាប់បាននូវឱកាស។ អភិវឌ្ឍខ្លួនជាមួយនឹងសំណួរទាំងបីខាងក្រោម ដើម្បីបានជាអ្នកដឹកនាំដ៏ប្រសើរ និងពូកែដោះស្រាយបញ្ហា។

១.តើខ្ញុំដោះស្រាយបញ្ហាដោយរបៀបណា?

Pexels Photo 842554

សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

តើអ្នកមើលឃើញបញ្ហាកែរប្រែអាកប្បកិរិយា និងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់អ្នកដោយរបៀបណា? តើអ្នកមើលឃើញបញ្ហាជាឱកាសក្នុងការប្រើប្រាស់ជំនាញភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់អ្នក ដើម្បីភាពប្រសើរឡើងនៅក្នុងក្រុមរបស់អ្នក ឬក៏បញ្ហាធ្វើឱ្យគម្រោងរបស់អ្នករាំងស្ទះ និងបំបាក់ទឹកចិត្តអ្នក?

អ្នកអាចផ្លាស់ប្តូរការគិតរបស់អ្នក នៅពេលដែលអ្នកជួបបញ្ហាហើយដោះស្រាយវា។ ធ្វើការកត់ត្រាឡើងវិញនូវបញ្ហាដែលអ្នកធ្លាប់ជួបប្រទះ តើវាបានផ្តល់មេរៀន ឬឱកាសដល់អ្នកបែបណា? ចូរចាប់មើលបញ្ហាទាំងឡាយដែលកើតឡើងក្នុងក្រសែរភ្នែកវិជ្ជមាន។

Loading...

២.តើខ្ញុំធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឱ្យសមាជិករួមក្រុមចូលរួមជួយដោះស្រាយបញ្ហា?

Pexels Photo 1036641

សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

ក្នុងក្រុមមួយមិនអាចមានតែម្នាក់ឯង អាចដោះស្រាយបញ្ហាបានទេ ដូច្នេះអ្នកត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទាញបុគ្គលដែលពាក់ព័ន្ធចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហា។

៣.តើនឹងមានឱកាសអ្វីខ្លះនៅថ្ងៃមុខបន្ទាប់ពីដោះស្រាយបញ្ហានោះ?

Pexels Photo 355952

សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

Loading...