ក្លាយជាអ្នកស្តាប់ដ៏ពូកែម្នាក់ដោយគ្រាន់តែអនុវត្តនូវកិរិយាទាំង៥នេះ

ក្លាយជាអ្នកស្តាប់ដ៏ពូកែម្នាក់ដោយគ្រាន់តែអនុវត្តនូវកិរិយាទាំង៥នេះ

ធ្វើជាអ្នកស្តាប់ពូកែម្នាក់គឺជារឿងដ៏សំខាន់នៅក្នុងការធ្វើឱ្យកិច្ចសន្ទនាកាន់តែមានប្រសិទ្ធិភាព។ ដូចនេះតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីក្លាយជាអ្នកស្តាប់ដ៏ពូកែម្នាក់។ ខាងក្រោមនេះជាគន្លឹះខ្លះៗដើម្បីក្លាយជាអ្នកស្តាប់ដ៏ពូកែ៖

១.បង្ហាញឱ្យគេឃើញថាអ្នកកំពុងតែផ្តោតទៅលើអ្វីដែលគេកំពុងនិយាយ

Pexels Photo 2545028

សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

២.បង្ហាញឱ្យគេឃើញថាអ្នកចង់ដឹងនូវអ្វីដែលគេនិយាយកុំគ្រាន់ត្រឹមតែស្តាប់

Pexels Photo 344102

សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

៣.សួរបញ្ជាក់នៅពេលដែលអ្នកមិនច្បាស់ ឬមិនយល់នូវអ្វីដែលគេកំពុងតែបកស្រាយ

Loading...

Pexels Photo 1015568

សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

៤.ឆ្លើយតបទៅគេនៅពេលដែលគេបញ្ឈប់ការបកស្រាយ

Pexels Photo 1181717

សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

៥.គិតឱ្យបានពីដងមុននឹងផ្តល់ជាយោបល់ដោយត្រូវគិតឱ្យច្បាស់បន្ទាប់ពីគេបកស្រាយ តើគេត្រូវការយោបល់ ឬក៏ត្រូវការការលើកទឹកចិត្ត។

Pexels Photo 2422280

សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

Loading...