មកស្គាល់ភាពយន្តកំពូលៗទាំង១៥ ដែលរកលុយបានច្រើនជាងគេក្នុងលោក

មកស្គាល់ភាពយន្តកំពូលៗទាំង១៥ ដែលរកលុយបានច្រើនជាងគេក្នុងលោក

បរទេស៖ ស្របពេលដែលតម្លៃសំបុត្រភាពយន្តកាន់តែថ្លៃទៅៗ និងខ្សែភាពយន្តល្បីៗជាច្រើនដូចជា «Star Wars» និង «Jurassic Park» បានងើបមុខឡើងសាជាថ្មីម្ដងទៀត ភាពយន្តដែលរកបានចំណូលច្រើនជាង ១ពាន់លានដុល្លារឡើងទៅកំពុងក្លាយជារឿងធម្មតាទៅហើយ។

ប៉ុន្តែសម្រាប់ពេលនេះវិញ យើងមើលត្រឹមភាពយន្តទាំង១៥ ដែលរកបានចំណូលច្រើនជាងគេក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររោងភាពយន្តតែប៉ុណ្ណោះ។

ដោយប្រើប្រាស់ទិន្នន័យពីវេបសាយ Box Office Mojo គេអាចរៀបចំណាត់ថ្នាក់ភាពយន្តកំពូលៗដែលបានរកចំណូលច្រើនជាងគេបាន៕

ខាងក្រោមជាភាពយន្តទាំង ១៥ដែលរកបានចំណូលច្រើនជាងគេក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ៖ 

១៥. «Captain America: Civil War» (២០១៦) រកបានចំណូល ១,១៥៣,៣០០,០០០ដុល្លារ

រូបតំណាង

១៤. «Minions» (២០១៥) រកបានចំណូល ១,១៥៩,៤០០,០០០ដុល្លារ

រូបតំណាង

១៣. «Iron Man 3» (២០១៣) រកបានចំណូល ១,២១៤,៨០០,០០០ដុល្លារ

រូបតំណាង

>១២. «The Fate of the Furious» (២០១៧) រកបានចំណូល ១,២៣៥,៨០០,០០០ដុល្លារ

រូបតំណាង

១១. «Beauty and the Beast» (២០១៧) រកបានចំណូល ១,២៦៣,៥០០,០០០ដុល្លារ

រូបតំណាង

១០. «Frozen» (២០១៣) រកបានចំណូល ១,២៧៦,៥០០,០០០ដុល្លារ

រូបតំណាង

Loading...

. «The Last Jedi» (២០១៧) រកបានចំណូល ១,៣៣១,២០០,០០០ដុល្លារ

រូបតំណាង

. «Harry Potter and the Deathly Hallows: ភាគ ២» (២០១១) រកបានចំណូល ១,៣៤១,៥០០,០០០ដុល្លារ

រូបតំណាង

. «Avengers: Age of Ultron» (២០១៥) រកបានចំណូល ១,៤០៥,៤០០,០០០ដុល្លារ

រូបតំណាង

. «Furious ៧» (២០១៥) រកបានចំណូល ១,៥១៦,០០០,០០០ដុល្លារ

រូបតំណាង

. «Marvel’s The Avengers» (២០១២) រកបានចំណូល ១,៥១៨,៨០០,០០០ដុល្លារ

រូបតំណាង

. «Jurassic World» (២០១៥) រកបានចំណូល ១,៦៧០,៤០០,០០០ដុល្លារ

រូបតំណាង

. «Star Wars: The Force Awakens» (២០១៥) រកបានចំណូល ២,០៦៨,២០០,០០០ដុល្លារ

រូបតំណាង

. «Titanic» (១៩៩៧) រកបានចំណូល ២,១៨៦,៨០០,០០០ដុល្លារ

រូបតំណាង

. «Avatar» (២០០៩) រកបានចំណូល ២,៧៨៨,០០០,០០០ដុល្លារ

រូបតំណាង

Loading...