២៥ រូបភាពរ៉ែត្បូង ដ៏ស្រស់ស្អាតបំផុតនៅក្នុងពិភពលោក ដែលយើងមិនធ្លាប់បានឃើញពីមុនមក!

ការជីកយករ៉ែឬត្បូង ដោយសារតែប្រភេទនៃថ្មនិងសារធាតុរ៉ែទាំងនោះមានតម្លៃដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបាន។ វាត្រូវការពេលវេលាច្រើននិងរាប់លានឆ្នាំដើម្បីទទួលបានត្បូវដ៏មានតម្លៃហើយនេះគឺជារ៉ែទាំង 25 ដ៏ស្រស់ស្អាតបំផុតនៅលើពិភពលោក! ក្នុងចំណោមសារធាតុរ៉ែទាំងអស់ដែលបានរកឃើញគឺប្រហែល 4.900 ប្រភេទ។

ទី 25

Crocoite

ទី 24

Rhodochrosite

ទី 23

Tourmaline,Lepidolite,Cleavelandite

ទី 22

Crocoite

ទី 21

Urarovite

ទី 20

Bismuth

ទី 19

Cobaltocalcite

ទី 18

Fluorite,quartz,pyrite Combination

ទី 17

Realgar On Calcite

ទី 16

Azurite

ទី 15

Titanium Quartz

ទី 14

Watermelon Tourmaline

ទី 13

Rhodochrosite


ទី 12

Chrysocolla In Malachite

ទី 11

Scolecite

ទី 10

Fluorite

ទី 9

Opal Fossil

ទី 8

Lightning Ridge Black Opal

ទី 7

Burmese Tourmaline

ទី 6

Rose Quartz Geode

ទី 5

គ្រីស្តាល់អាម៉ាថេសធំបំផុតនៅក្នុងពិភពលោក។ "គ្រីស្តាល់អ៊ុយរូហ្គាយ"

ទី 4

Bismuth

ទី 3

Luz Opal With Galaxy Inside

ទី 2

Ocean Inside An Opal

ទី 1

Sunset Fire Opal

 

ដោយ៖ វីរៈ

ប្រភព៖ boredpanda