៣០រូបភាព ដែលគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ មុននិងក្រោយរូបភាពបង្ហាញពីក្រោយឆាក នៃការចាប់យក ‘រូបថតដ៏ល្អឥតខ្ចោះ’

តើអ្នកធ្លាប់ឆ្ងល់ពីរយៈពេលដែលអ្នកថតរូបដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈរៀបចំរូបថតសម្រាប់អតិថិជនទេ? តើជំហានអ្វីខ្លះដែលត្រូវធ្វើមុននឹងក្រោយនៃលទ្ធផលចុងក្រោយត? អ្វីគ្រប់យ៉ាងមិនងាយស្រួលដូចជាអ្នកថតរូបជនជាតិប្រេស៊ីល Gilmar Silva បានសម្រេចចិត្តបង្ហាញនៃការធ្វើប្លង់ថតរូបភាពសម្រាប់ឲ្យទាំងអស់គ្នាបានយល់។

អ្នកថតរូប Pre-Wedding និងអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈនេះបានចាប់ផ្តើមបើកបង្ហាញពីស៊េរីរូបភាពនៅពីក្រោយឆាកដែលមានឈ្មោះថា LUGARxPHOTO (ទីកន្លែងនិងរូបថត) ដែលបង្ហាញពីក្រោយឆាកនៃការថតរូបអាជីព។ រូបភាពដំបូងតែងតែបង្ហាញពី "បរិយាកាសការងារ" ហើយទីពីរបង្ហាញពីលទ្ធផលល្អឥតខ្ចោះ។

គោលបំណងនៃគម្រោងនេះគឺដើម្បីបញ្ជាក់ថាកម្មវិធី Photoshop ក៏ដូចការច្នៃប្រឌិត និងបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវដើរតួយ៉ាងសំខាន់នៅពេលអ្នកថតរូបម្នាក់ព្យាយាមថតរូបដ៏ល្អឥតខ្ចោះទាំងនោះ។ កុំឲ្យខកខាន អូសចុះក្រោមដើម្បីមើលរូបភាពទាំងអស់នេះតើមួយដែលសាកសមសម្រាប់ខ្លួនអ្នកជាងគេ!

Impressive Before And After Pictures Reveal The Backstage Of Capturing 'The Perfect Photograph' 1

Impressive Before And After Pictures Reveal The Backstage Of Capturing 'The Perfect Photograph' 2

Impressive Before And After Pictures Reveal The Backstage Of Capturing 'The Perfect Photograph' 3

Impressive Before And After Pictures Reveal The Backstage Of Capturing 'The Perfect Photograph' 4

Impressive Before And After Pictures Reveal The Backstage Of Capturing 'The Perfect Photograph' 5

Impressive Before And After Pictures Reveal The Backstage Of Capturing 'The Perfect Photograph' 6

Impressive Before And After Pictures Reveal The Backstage Of Capturing 'The Perfect Photograph' 7

Impressive Before And After Pictures Reveal The Backstage Of Capturing 'The Perfect Photograph' 8

Impressive Before And After Pictures Reveal The Backstage Of Capturing 'The Perfect Photograph' 9

Impressive Before And After Pictures Reveal The Backstage Of Capturing 'The Perfect Photograph' 10

Impressive Before And After Pictures Reveal The Backstage Of Capturing 'The Perfect Photograph' 11

Impressive Before And After Pictures Reveal The Backstage Of Capturing 'The Perfect Photograph' 12

Impressive Before And After Pictures Reveal The Backstage Of Capturing 'The Perfect Photograph' 13

Impressive Before And After Pictures Reveal The Backstage Of Capturing 'The Perfect Photograph' 14


Impressive Before And After Pictures Reveal The Backstage Of Capturing 'The Perfect Photograph' 15

Impressive Before And After Pictures Reveal The Backstage Of Capturing 'The Perfect Photograph' 16

Impressive Before And After Pictures Reveal The Backstage Of Capturing 'The Perfect Photograph' 17

Impressive Before And After Pictures Reveal The Backstage Of Capturing 'The Perfect Photograph' 18

Impressive Before And After Pictures Reveal The Backstage Of Capturing 'The Perfect Photograph' 19

Impressive Before And After Pictures Reveal The Backstage Of Capturing 'The Perfect Photograph' 20

Impressive Before And After Pictures Reveal The Backstage Of Capturing 'The Perfect Photograph' 21

Impressive Before And After Pictures Reveal The Backstage Of Capturing 'The Perfect Photograph' 22

Impressive Before And After Pictures Reveal The Backstage Of Capturing 'The Perfect Photograph' 23

Impressive Before And After Pictures Reveal The Backstage Of Capturing 'The Perfect Photograph' 24

Impressive Before And After Pictures Reveal The Backstage Of Capturing 'The Perfect Photograph' 25

Impressive Before And After Pictures Reveal The Backstage Of Capturing 'The Perfect Photograph' 26

Impressive Before And After Pictures Reveal The Backstage Of Capturing 'The Perfect Photograph' 27

Impressive Before And After Pictures Reveal The Backstage Of Capturing 'The Perfect Photograph' 28

Impressive Before And After Pictures Reveal The Backstage Of Capturing 'The Perfect Photograph' 29

Impressive Before And After Pictures Reveal The Backstage Of Capturing 'The Perfect Photograph' 30