រូបភាពស្អាតៗ១០សន្លឹកនេះធានាថាអ្នកបានមើលហើយមិនចង់បិទទូរស័ព្ទនោះទេ!!!

សូមពិនិត្យមើលទីតាំងវិស្សមកាលដ៏ស្រស់ស្អាតចំនួន ១០ កន្លែង ដែលស្រស់ស្អាតនៅជុំវិញពិភពលោក។ រូបភាពទាំងនេះគ្រាន់តែជាការមើលឃើញនូវអ្វីដែលអ្នកអាចមើលឃើញនៅទីតាំងដ៏អស្ចារ្យមួយចំនួន។

ទាំងទីតាំងក៏ស្អាតរីឯអ្នកថតក៏ពូកែថតយកយ៉ាងល្អឥតខ្ជោះ។ តោះកុំអាក់ខានក្នុងការអូសទៅក្រោមដើម្បីគយគុណនូវគុណភាពល្អៗ៕

Sunrise over Bombo quary, near Kiama, Australia

10 Beautiful Vacation Destinations 3786 1_1556087033

Maldives

10 Beautiful Vacation Destinations 3786 2_1556087276

Crystal Beach Ontario ~ Canada

10 Beautiful Vacation Destinations 3786 3

Honolua Bay

10 Beautiful Vacation Destinations 3786 4

Rangiroa

10 Beautiful Vacation Destinations 3786 5_1556085238

Mt.Fuji before sunrise by MIYAMOTO Y


Screen Shot 2019 05 30 At 2.12.13 PM

Oahu, Hawaii

10 Beautiful Vacation Destinations 3786 7

Bakers Beach, Tasmania​

10 Beautiful Vacation Destinations 3786 8_1556086163

Red Gates​ Bunkyo-ku,Tokyo.​

10 Beautiful Vacation Destinations 3786 9_1556086376

Devil's Garden near Escalante, Utah​

10 Beautiful Vacation Destinations 3786 10_1556086719

Credit to: Lovethispic