រូបភាព ២០ សន្លឹកដែលកំពូលបំភន់ភ្នែកមានតែមួយគ្មាន២!!!

នៅពេលយើងក្រឡេកមើលរូបថតខាងក្រោមនោះយើងអាចធ្វើការសន្និដ្ឋានភ្លាមៗនូវអ្វីដែលយើងបានឃើញថាវាដូចអ្វី។

យោងតាម Bright Side បាននាំមកជូនអ្នកនូវការប្រមូលរូបថតដែលអាចជាការបញ្ឆោតសូម្បីតែមនុស្សដែលមានភ្នែកមុតស្រួចបំផុតក៏ចាញ់បោកដែរ។ ត្រៀមខ្លួនបន្តិចដើម្បីមានការច្រឡំតិចបំផុត!

1. “A photo I took of a bird through my binoculars looks like a planet.”

2. “These flowers look like tiny hummingbirds!”

3. If you thought this was a sock, sorry, it’s actually spilled lotion.

4. Rose-shaped succulents will confuse all your guests and give a touch of magic to your home.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Kim & Becca (@rare_succulent) on

 

View this post on Instagram

 

A post shared by - (@gardensuccs) on

5. Eating this isn’t advised, since it’s actually a rock.


6. The fog on this window looks like a giant dog.

7. This might seem like a different perspective of a building’s interior, but it’s actually the inside of a violin.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Adrian Borda (@adrian.borda) on

8. On a scale of yes to obviously, how much did you think this frozen puddle was an aerial shot of a landscape?

9. How long did it take you to see a cat and not a panda?

10. Snapdragon flowers after they die weirdly resemble decorative skulls.

11. Look closely to see a pepper and not a tongue.

12. No one shows up in the reflection because this “mirror” is really a hole in the wall.

13. Known as cockscomb, these flowers can sometimes take the shape of a human brain.

14. Don’t worry, no bird meeting was interrupted for this photo of milkweed pods around a cup.

15. Imagine going camping and having your flashlight land on this root at night!

16. This is not a view of Earth from space. It’s just frost on a car.

17. “This statue in Poland got covered in snow and now it looks like Darth Vader.”

18. A 2-dimensional building?

19. “The wind and backlit sunset made my hair appear to be on fire.”

20. We assure you this chain isn’t wooden.

តើរូបមួយណាដែលអ្នកគិតថាគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុត? ហើយតើអ្នកធ្លាប់ថតរូបអ្វីមួយដែលអាចបញ្ឆោតនរណាម្នាក់ទេ? ចែករំលែកគំនិតនិងរូបថតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកជាមួយពួកយើងនៅក្នុងមតិយោបល់!

Preview photo credit -OctopusPrime / Reddit

ប្រភព៖ brightside.me