រូបថតចំនួន ២៦ សន្លឹកពីការខិតខំប្រឹង របស់អ្នកថតរូបម្នាក់នេះដែលចំណាយពេល ៥ ឆ្នាំនិងរាប់ពាន់ម៉ោងនៃការធ្វើចេញរូបភាពខាងក្រោមនេះ

អ្នកថតរូបម្នាក់បានចំណាយពេល ៥ ឆ្នាំក្នុងការបង្កើតរូបភាពទាំងនេះជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់ផ្ទាល់ខ្លួនដែលបានប៉ាក់ដោយអ្នកច្នៃដ៏អស្ចារ្យគឺដូចទៅនឹងវត្ថុដែលកំពុងស្ថិតនៅ។

គម្រោងនេះបានចាប់ផ្តើមនៅពេលគាត់បង្ហាញអាវយឺតដែលបានចាក់នៅលើរថយន្តក្រុងដែលមើលទៅស៊ីទៅនឹងកៅអីរបស់រថយន្ត។ គាត់បាននិយាយថា ខ្ញុំពេញចិត្តនឹងលទ្ធផលដែលខ្ញុំបានបង្កើតគំនិតជាច្រើនសម្រាប់អ្នកចូលចិត្តការឆ្នៃហើយនុះជាការបង្កើតរូបភាពដែលមានគុណភាពពិតៗ។

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម: josephford.net | Facebook | Instagram

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26