28 រូបថតបង្ហាញពីរបៀបដែលពិភពលោកបានផ្លាស់ប្តូរ

ទោះបីមានគ្រាលំបាកដែលមនុស្សជំនាន់មុនបានរស់នៅក៏ដោយក៏ក្មេងៗនៅតែជាក្មេងដដែរ។ ពួកគេមានអំណរក្តីនៃសុបិន្តនិងគំនិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេអំពីអនាគតរីករាយ។ ពេលវេលាផ្លាស់ប្តូរហើយវាពិបាកក្នុងការពន្យល់ដល់ក្មេងសម័យថ្មីថាតើពិភពលោកកាលពីមុនយ៉ាងម៉េចណាស់។

Bright Side បានប្រមូលរូបថតកុមារចំនួន ២៨ នាក់ដែលជាឪពុកម្តាយនិងជីដូនជីតារបស់យើងនាសម័យនេះមកបង្ហាញ។ យើងសូមអញ្ជើញអ្នកទាំងអស់គ្នាឱ្យចូលទៅក្នុងពិភពលោកកាលពីមុននិងរហូតមកដល់ពេលនេះ។

28. មនុស្សគ្រប់គ្នាដែលមានទូរទស្សន៍បានតាមដោយផ្អែកលើកាលវិភាគកម្មវិធី។

ក្មេងប្រុសតូចម្នាក់នៅមុខទូរទស្សន៍ឆ្នាំ ១៩៦៦

27. មនុស្សល្បីល្បាញជំនាន់នោះក៏មានអ្នកគាំទ្ររបស់គាត់ដែល។

ក្មេងប្រុសម្នាក់ថើបសុផារីឡូរ៉េននិងឱ្យផ្ការបស់នាងឆ្នាំ ១៩៥៧

26. ពួកគេជាគំរូសម្រាប់កុមារ

Screen Shot 2019 10 18 At 5.46.48 PM

25. ការហៅទូរស័ព្ទនាសម័យនោះ

Screen Shot 2019 10 18 At 5.47.03 PM

ក្មេងប្រុសពីរនាក់នៅ payphone, ឆ្នាំ ១៩៦១

24. ក្មេងទាំងនេះមើលទៅធំធាត់លឿនណាស់

A crossing guard, 1950

23. ពួកគេសុបិនអំពីរឿងអស្ចារ្យ

A student at school for the sons of sailors, 1959

22. ប៉ុន្តែមនុស្សគ្រប់គ្នាចូលចិត្តប្រដាប់ប្រដាក្មេងលេង.

21. And everyone was an Indian.

20. They loved animals and treated them as friends.

19. Because friendship was really significant.

18. They cared about their friends a lot.

Screen Shot 2019 10 18 At 5.49.35 PM

17. No one wanted to stay inside.

16. That’s why there were lots of kids to play with.

Screen Shot 2019 10 18 At 5.50.15 PM

15. Giving presents to parents was very exciting.


Mother’s Day, 1966

14. Each gift was made with incredible love.

Screen Shot 2019 10 18 At 5.50.47 PM

13. Apparently, they loved winter more than we do now.

12. They waited for holidays to come.

Screen Shot 2019 10 18 At 5.51.31 PM

Christmas preparation, 1942

11. Because they believed in magic.

Screen Shot 2019 10 18 At 5.51.43 PM

Christmas, 1957.

10. Each autumn was accompanied by ships.

Screen Shot 2019 10 18 At 5.51.51 PM

9. And their summer was a bit different.

Screen Shot 2019 10 18 At 5.52.01 PM

Kids learning to build a fire, 1960

8. Swimming until you got really cold.

Screen Shot 2019 10 18 At 5.52.15 PM

Swimming lessons, 1955

7. Taking part in watermelon eating contests

Screen Shot 2019 10 18 At 5.52.29 PM

Watermelon eating contest, 1949

6. What’s a childhood without fishing?

5. Moms also liked it.

Screen Shot 2019 10 18 At 5.52.47 PM

Mother and daughter fishing, 1962

4. They even had their own games that modern kids don’t know about.

Screen Shot 2019 10 18 At 5.53.00 PM

Young boy playing marbles, 1961

3. There were games that made kids be active, be able to construct things, and be team players.

Screen Shot 2019 10 18 At 5.53.12 PM

2. They also had a lot of fun.

Screen Shot 2019 10 18 At 5.53.31 PM

Children play in the spray of a fire hydrant, 1950

1. Childhood in the past looked like this:

Screen Shot 2019 10 18 At 5.53.39 PM

Bonus: Fashion has changed a bit as well.

What do you think about and what do you feel when you look through these old pictures? Share in the comments!

Preview photo credit imgur/ ThePMario