រកឃើញអ្នកផ្ទុក COVID-19 បន្ថែម ៩ ករណីទៀតនៅយប់ថ្ងៃ ១៧ នេះ !

89922336_2871256012913486_827571955203833856_n