ហេតុអ្វីពេលលឺគេហៅឈ្មោះ សង្សារចាស់ អ្នកបែរជាក្រលែកទៅមើល ហើយប្រែទឹកមុខ?

ពាក្យថាសង្សារចាស់ ប្រែថាគេជាមនុស្សអតីតរបស់អ្នកទៅហើយ តែមិនថាបែកគ្នាព្រោះតែជម្លោះ បញ្ហាល្អក់កករ ឬទាំងចិត្តមិនចង់នោះទេ តែយើងមិនអាចកុហកខ្លួនឯងបាននោះឡើយថា គេគឺជាមនុស្សដែលយើងធ្លាប់ស្រលាញ់ មិនថាបែកគ្នាយ៉ាងណាក៏គង់តែសល់មនោសញ្ចេតនាខ្លះជាមិនខាន។

7bfc2b1b7a49ef388fc9c78f3d2b0050

តែប្រហែលជាមានមនុស្សមួយចំនួន ឆ្ងល់ខ្លួនឯងមួយចំណុចហើយថា ហេតុអ្វីពេលលឺគេហៅឈ្មោះ សង្សារចាស់ អ្នកបែរជាក្រលែកទៅមើល ហើយប្រែទឹកមុខ? អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលលឺ រឺធ្លាប់និយាយថា កុំហៅឈ្មោះម្នាក់ហ្នឹងអោយខ្ញុំលឺទៀត ! ពាក្យនេះបានន័យថាអ្នកកំពុងស្អប់គេ

តែ ! ប្រសិនបើពេលអ្នកលឺឈ្មោះគេ ហើយអ្នកប្រែទឹកមុខនោះ បានន័យថា ៖

-អ្នកចង់ញញឹមដាក់គេ

-អ្នកនៅនឹកគេ

-អ្នកចង់ដឹងសុខទុក្ខគេ


Fc65e1f318b6cdf2735b6a43f31c70f9

-អ្នកចង់អោយគេមកនិយាយជាមួយអ្នក

-ចុងក្រោយអ្នកចង់ត្រូវគ្នាវិញជាមួយគេ បើទោះបីជាមិនអាចក៏ដោយ !

ចុះអ្នកចូលក្នុងចំណុចមួយណាដែរ?

F4e547e9bd3907df17bb276c906760c4

អត្ថបទដោយ៖  Khim Sochanvirak

រក្សាសិទ្ធ៖ ក្នុងស្រុក