ក្រុមហ៊ុនរបស់ LOONA, BlockBerry Creative ត្រូវបានរាយការណ៍ថាប្រឈមមុខនឹងវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុធ្ងន់ធ្ងរ 

យោងតាមអត្ថបទនេះ, BlockBerry Creative បានបរាជ័យក្នុងការទូទាត់ប្រាក់ឈ្នួល និង ការទូទាត់ប្រាក់ទៅឱ្យក្រុមហ៊ុនខាងក្រៅ និង បុគ្គលិកខាងក្រៅជាច្រើនដែលពីមុនត្រូវបានជួលឱ្យធ្វើការជាមួយ LOONA ។ ការបរាជ័យរបស់ទីភ្នាក់ងារក្នុងការផ្តល់ប្រាក់ឈ្នួល និង ការទូទាត់ត្រូវបានបន្តអស់ជាច្រើនខែ មុនពេលដែលបុគ្គលិកខាងក្រៅទាំងនេះត្រូវបានបញ្ជាឱ្យ 'បញ្ឈប់ការងារទាំងអស់'។

243405882_426562895555602_481606382906164411_n

243322517_426562882222270_7264337059379719003_n


ក្រុមហ៊ុន BlockBerry Creative ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាកំពុងប្រឈមមុខនឹងប្រាក់ឈ្នួលចំនួន ១០០ លានវ៉ុន (ប្រហែល ៨៥,០០០ ~ ៧៦០,០០០ ដុល្លារ) ដែលមិនបានបង់ ព្រមទាំងពន្ធលើបុគ្គលិក, ធានារ៉ាប់រង និង ការចំណាយផ្សេងៗ។

ប្រភព៖ Naver Cambodia